Nyköping har inte råd med fler år av vänsterstyre

Idag kom beskedet att arbetslösheten stiger – igår sa den styrande majoriteten i Nyköping nej till Alliansens Nyköpingsinitiativ –  en modell för att få fler Nyköpingsbor i arbete och sänka de rusande kostnaderna för försörjningsstöd. Nyköping behöver en ny politisk ledning.

För första gången sedan 2013 stiger nu arbetslösheten, det visar nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterade idag. Nyköping är inget undantag och precis som i landet i övrigt är arbetsmarknaden tudelad. Arbetslösheten ligger på 8,1 % (straxt över rikssnittet som är 7,5 %) men i gruppen utrikesfödda är siffran 27, 8%. Det råder ingen tvekan om att det krävs omfattande reformer för att sluta det här gapet, men i väntan på de reformerna kan vi göra mycket i kommunen för att få människor i arbete. Tillsammans med övriga Allianspartier har Moderaterna i Nyköping presenterat en modell, Nyköpingsinitiativet, som syftar till att fler människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Dagens besked om stigande arbetslöshet understryker hur viktigt det är att vi lokalpolitiker jobbar aktivt och målinriktat med den här frågan – synd då att S, V och MP röstade ned förslaget på gårdagens kommunfullmäktige… Nu får vi jobba för en valvinst 2018 för att kunna implementera den här modellen och sjösätta ett arbetssätt som effektivt och samlat tar sig an utmaningen att öka andelen Nyköpingsbor som kan försörja sig själva därmed minska kommunens kostnad för bidrag. Fler människor i jobb betyder färre människor i utanförskap och därmed ett starkare Nyköping.

Här är mitt debattinlägg från gårdagens kommunfullmäktige:

Ordförande, ledamöter,

En av Nyköpings kommuns största utmaningar är ett ökande försörjningsstöd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap. Redan nu ligger kommunen 8 miljoner back mot budget för 2017 med en prognos på 12 miljoner för helåret. Det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen. Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vårt förslag syftar till att bryta utanförskap, dvs att personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem.

Nyköpingsinitiativet är en modell som bygger på att kommunen har goda kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

Målet är att människor själva ska söka arbeten och ska vi lyckas med detta måste vi ha en arbetsmarknad som fungerar för fler. Kommunen måste därför också vara beredd att se nya lösningar och agera flexibelt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nyköpingsinitiativet handlar om att få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget närmare till att driva eget än att ta en anställning – den entreprenörsandan bör Nyköping ta väl vara på och därför bör informationsinsatserna kring hur man startar företag stärkas.

Nyköpingsinitiativet förutsätter en särskild matchningsavdelning inom näringslivsenheten som är särskilt dedikerad detta uppdrag då kontakterna med kommunens företagare utgör en bärande del i arbetet. Men också det politiska arbetet kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor måste följas i näringslivsutskottet. I dags saknas såväl målsättning som uppföljning på det politiska planet när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vem i majoriteten bär ansvaret för den här frågan? Samordning och målsättning saknas och därmed uteblir också resultatet. Kostnaden för försörjningsstödet rusar i Nyköping, men i kommuner där man jobbar på sätt som liknar Nyköpingsinitiativet, som ex Växjö och Solna, har man flera år i rad nu pressat tillbaka försörjningsstödskostnader och sänkt arbetslöshetssiffror.

I Nyköpingsinitiativet förenas Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en fast beslutsamhet att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Fyra partier som skickar en tydlig signal till de Nyköpingsbor som har det tufft att vi tror på er förmåga. Fyra partier som räcker ut en hand till näringslivet och bjuder in till ett konstruktivt och nödvändigt samarbete. I ett läge där den politiska majoriteten står allt för passiv föreslår fyra Allianspartier i opposition en väl underbyggd modell för att få fler människor i arbete och färre människor i utanförskap. Vi gör det för Nyköping har inte råd med passivitet, Nyköping har inte råd med fler år av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Framför er har ni inte bara en motion, ni har också en markör som tydligt pekar på skillnaden på ett vänsterstyre och ett Alliansstyre i Nyköping. Där Alliansen bygger långsiktiga lösningar utifrån en högt ställd ambition att göra skillnad i en avgörande framtidsfråga för Nyköping.

Jag yrkar bifall till motionen.

/Anna

FullSizeRender-5

Skatt är makt. Hur mycket makt är det rimligt att staten har över din vardag?

Skattehöjningar bör ses ur två perspektiv – den ekonomiska och den principiella – men diskuteras nästan uteslutande utifrån det ekonomiska perspektivet.  Och därmed får principfrågan, nämligen den om att skatt också handlar om makt, alldeles för lite utrymme i dagens debatt. Med endast det ekonomiska perspektivet blir det lättare för många att bagatellisera summor och hävda att man gärna bidrar med ”några extra kronor” till den gemensamma välfärden. Ett förhållningssätt som dock innebär att man ställer sig bakom en direkt felaktig tes att högre skatt ger ökade skatteintäkter. Åren med Alliansregering bevisade att den tesen inte stämmer – samtidigt som Alliansen sänkte skatten ökade intäkterna till den gemensamma välfärden.

När nu regeringen aviserar kraftiga skattehöjningar i samband med höstbudgeten bör man komma ihåg att det inte är en engångsföreteelse.  Tvärtom har skattehöjningarna skett succesivt de senaste åren med start 2014 då Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna stoppade Alliansens sänkta marginalskatter. Sedan dess har skattetrycket i Sverige höjts till en nivå där nu närmare var tredje heltidsarbetande inte ens får behålla hälften av en löneökning. Det är inte svårt att förstå att en sådan skattepolitik knappast främjar människors vilja att utbilda sig, jobba mer och ta större ansvar. Och det är illa nog. Men det är också viktigt att förstå att dessa skattehöjningar innebär en maktförskjutning.  Alla som inser att pengar ger makt och frihet inser också att regeringens skattehöjningar flyttar makt från människor till staten. Med regeringens aviserade skattehöjningar överges en viktig princip om att den som jobbar ska ha hälften kvar av en löneökning. Över de pengar som du har jobbat ihop har alltså politiker större inflytande än du själv. Det är moraliskt fel och det skapar en maktobalans där staten blir för stark på medborgarens bekostnad.

Människors möjlighet att påverka sin egen vardag minskar i samma takt som skatten höjs. Några hundralappar här och där är kanske lätt att vifta bort, men när man undersöker sitt lönebesked lite närmare och konstaterar att drygt hälften försvinner i olika skatter är det inga småsummor längre. Och det sätter ett annat perspektiv på skattefrågan – nämligen den om makt och vem som ska styra din vardag – du själv eller regeringen? Rimligen är det du själv, och då är det dags att sätta ner foten i skattefrågan. Börja med att kolla hur mycket du betalar i skatt och utvärdera sedan vad du tycker att du får för pengarna. För nästa fråga blir naturligtvis just den: levererar välfärden den kvalitet du tycker att du betalar för? Är svaret på den frågan nej, så är viss tröst att den valfrihet Alliansregeringen införde gör att du kan välja bort alternativ du är missnöjd med och välja ett annat som passar bättre. Du kan byta vårdcentral, skola, hemtjänst… Valfrihet är också makt. Men samtidigt som regeringen höjer skatten så driver den också en politik som minskar valfriheten i välfärden.

Slump? Knappast. Höjda skatter och minskad valfrihet är grundbultar i den socialdemokratiska ideologin som omfamnar tesen att det är politiken, inte du, som är bäst lämpad att ta hand om dina pengar och därmed styra över din vardag.
Det är därför skattehöjningar aldrig ska ses endast ur ett ekonomiskt perspektiv, utan också ur maktperspektivet: vem ska ha störst inflytande över ditt liv – du eller staten?

/Anna

Har du koll på hur mycket du betalar i skatt? Om inte – kolla enkelt upp det här, med Skattebetalarnas räknesnurra.

Skatt och makt_FB

Ett röd-grönt beslut i helt fel riktning för Nyköpings företagare

En chockhöjning av tillsynsavgifter för företagare – det klubbade den röd-gröna majoriteten igenom på gårdagens kommunfullmäktige (se handlingar här). Från och med 2018 höjs avgiften med 44 % för miljö- och livsmedelsinspektioner. Samtidigt stärker beslutet kommunens möjlighet att ta betalt även i de fall då inspektioner gjorts efter klagomål som visat sig obefogade. Företagare som skött sig kan alltså ändå straffas med en kostnad. Alliansen återremitterade ärendet innan jul mot bakgrund av att det inte finns något underlag som styrker att höjningen behöver göras, samt det faktum att vi tycker det här är helt fel väg att gå för en kommun som vill stärka den företagsamhet som finns. Men S, MP och V valde att inte lyssna och drev igår ändå igenom det beslut som nu gör det dyrare att driva företag i Nyköping. Det är väldigt olyckligt och helt fel väg att gå.

Alliansen föreslår istället ett annat sätt att jobba som innebär att vi får ett system för vår tillsynsverksamhet som blir mer transparent och kostnadseffektiv, något som gynnar såväl företagarna som skattebetalarna i vår kommun. Modellen kallas Rättviks-modellen och finns i fler andra kommuner där man också noterat den positiva effekten att dialogen stärkts och förbättrats mellan företagare och kommunens inspektörer, vilket skapar en trevligare arbetsmiljö för båda parter.

Nyköping är en fantastisk kommun med duktiga och drivna företagare och med en politisk vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsamhet skulle vi stärka vår kommun ytterligare. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar och därför är den röd-gröna majoritetens beslut att nu istället försvåra för företagare ett steg i helt fel riktning.

/Anna

Läs gärna mitt inlägg i gårdagens kommunfullmäktigedebatt:

ordförande, ledamöter,

när man begär en återremiss är det naturligtvis med en önskan om en förändring av ärendet, men eftersom så inte har skett kommer det såklart inte som någon överraskning att vi inte står bakom förslaget om höjda taxor. Jag yrkar avslag på framskrivet förslag.

Martina Hallström har talat väl om varför ärendet bör avslås och jag och moderaterna delar uppfattningen att höjningen är orimlig, särskilt givet att underlag fortfarande inte finns för att förklara kostnaderna. Utan det underlaget blir det omöjligt att göra en bedömning huruvida höjningen är befogad eller om en effektivisering i tillsynen vore en mer lämpad åtgärd.

Jag har förståelse för att det kan vara svårt att utreda, och redogöra, för kostnaderna med nuvarande system men vill man inte kompromissa med transparens och tydlighet så är ju svaret att byta system. Moderaterna har, tillsammans med Allianskollegorna föreslagit att Nyköping inför Rättviksmodellen som vänder på förloppet så att tillsyn sker först och betalning sker sedan. På det sättet blir det tydligare för företagaren och enklare för kommunens tjänstemän: först gör man jobbet, loggar det och sedan tar man betalt. Praxis i de flesta andra sammanhang.

Den revidering av taxorna som majoriteten nu föreslår går i motsatt riktning mot de åtgärder som skulle behöva vidtas för att stärka företagsklimatet i kommunen. En analys av kommunens bleka 123-plats på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat visar på ett behov av att stärka kommunens servicegrad gentemot företagare. Jag är övertygad om att Nyköping kan mer, men då måste också politiken satsa på att förenkla för företagare, förbättra dialogen med företagare och utveckla våra processer.

Istället går majoriteten (S, V, MP) nu i motsatt riktning och höjer taxorna, från år 2018 med drygt 40 %. I tillägg till det stärks kommunens möjlighet att ta betalt av företagare också vid utredningar som visat sig vara obefogade. Är det så att kommunen gör många utredningar där klagomål på företag visat sig obefogade? Och om så är fallet – hur motiverar majoriteten valet att lägga kostnadsbörda på företagare istället för att stärka dialog och rutiner? Ni skickar en skarp signal till våra företagare här – jag skulle vilja veta varför?

Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun, fler jobb, och de skapas av företag – ekvationen att vi då behöver fler och växande företag är inte så svår att få ihop.

Nyköping behöver en politik som signalerar tro på företagsamhet och en tilltro till vad företagen betyder för kommunen. Det behövs med andra ord ett nytt ledarskap i Nyköping för ikväll driver Socialdemokraterna igenom ett beslut som gör det dyrare att vara företagare i Nyköping utan att de kan förklara varför.

IMG_1638

(SN 20170315)

Det är naturligtvis inte bara i Nyköping vi behöver förbättra förutsättningar för företagsamhet – för en tid sedan skrev jag i Sörmlands Nyheter om fem förslag för att stärka villkoren för företagare i Sverige – och därmed öka möjligheterna för fler jobb.

Det krävs ett samhälle för att skydda ett barn…

Illamåendet väller upp i halsen och tårarna bränner bakom ögonlocken. Ilskan drabbar med bedövande kraft. Det går inte att värja sig för de känslor Svenska Dagbladet/Aftonbladets rapport om övergrepp mot barn river upp. Övergrepp så fruktansvärda att tidningarna tvingats varna för stötande innehåll på en artikel som handlar om barn. Det är en brutal verklighet som målas upp i reportagen om pedofilins utbreddhet i Sverige. Och det är en skam för Sverige att det är så. För samtidigt som de flesta människor vid sina sinnens fulla bruk fördömer övergrepp mot barn så har Sverige en lagstiftning som tar betydligt lättsammare på det. Så kallad barnpornografi klassas som brott mot allmän ordning och faller inom samma straffskala som andra ordningsbrott. De klassas alltså inte som sexualbrott och det drabbade barnet klassas därmed inte som målsägande. Alltså inte som offer.

Vi har en lagstiftning som sviker barn. På detta måste det genast bli en ändring. Regering och opposition måste samarbeta för att snabbast möjligt få ny lagstiftning på plats som klassar dessa brott för vad de är med en betydligt strängare straffskala som följd och med en preskriptionstid som ger utrymme för ett offer att växa sig stark nog att kunna nyttja sin rätt till upprättelse. Polisen måste få ökade utredningsresurser, och med det direktiv om prioritering.

På kommunpolitisk nivå har vi inte den lagstiftande makten – men väl möjligheten att säkra största tänkbara trygghet för barn i vår kommun. Vi bör ställa oss frågan om vi gör tillräckligt. Säkerligen kan vi göra mer. Att stärka skolan är en given grundbult för att stärka barn. En resursstark socialtjänst är viktig för att skydda barn. Men detta är knappast det enda.  Allt är inte heller politik och myndighetsinsatser.  Eldsjälar i vardagen som jobbar med barn och alla insatser som får barn att växa gör också barn mer trygga. Barns trygghet skapas av vuxna, och alla vuxna har ett ansvar att bidra till den tryggheten. Som förälder bär man alldeles självklart det största ansvaret för sitt barn, men barn möter så många fler vuxna i sin vardag än sina föräldrar. Och allt för många barn har inga föräldrar.

Det finns ett uttryck som säger att det krävs ett samhälle för att fostra ett barn, men det krävs också ett samhälle för att skydda ett barn. Och samhället är vi.

/ Anna

Vad är väl en plats i budgetberedningen…

En annan lösning, någon form av grupp som ska få information… Det är socialdemokraten Veronica Anderssons synnerligen vaga svar på frågan hur oppositionen ska få underlag när hon nu som ordförande för Vård- & Omsorgsnämnden i Nyköping skickar ut oppositionen ur nämndens budgetberedning. Det är ett anmärkningsvärt beslut, på så många plan.

Oppositionen bidrar inte, tycker samma som majoriteten och har inga egna förslag, har Andersson anfört som anledning. Ok, det låter väl som lite av ett drömscenario för en majoritetsledare? Att få leda möten där alla håller med och drar åt samma håll?

Om det nu hade varit sant, såklart. Men även om det finns samsyn kring mycket så drar inte opposition och majoritet åt samma håll. Moderaterna arbetar för bättre förutsättningar för hemtjänsten och därmed för våra äldres möjlighet att välja vilken hjälp de vill ha i sin vardag. Socialdemokraterna driver på i motsatt riktning och försämrar förutsättningarna för hemtjänstföretag och begränsar därmed utbudet. Det är en budgetfråga i allra högsta grad. Moderaterna vill höja timersättningen för hemtjänsten, vilket skulle skapa rimliga förutsättningar för såväl våra hemtjänstföretag som för den kommunala hemtjänsten. I dagsläget jobbar den kommunala i tung motvind och från våra företagare inom hemtjänsten kommer larmsignaler om att förutsättningarna är för tuffa. Under hösten gick ett av företagen i konkurs och anförde då särskilt kommunens hantering som en anledning. I moderaternas skuggbudget för 2017 och kommande planperiod satsar vi 12 miljoner kronor på hemtjänsten i Nyköping, utöver ordinarie budgetuppräkning. Då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år, dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. Den här satsningen skulle stärka såväl den privata som den kommunala hemtjänsten och säkra ett varaktigt utbud och därmed valfrihet för våra äldre.

Så nog finns det tydliga förslag från den moderata oppositionen i Vård- & Omsorgsnämnden. Och jag förstår att det är en obekväm konflikt för Veronica Andersson, men en seriös politiker möter sånt med argument för sin sak – inte genom att stänga dörren för samtal.

De senaste dagarna har både lokaltidningen Sörmlands Nyheter och Radio p4 Sörmland uppmärksammat Anderssons beslut. Det är bra, för det större perspektivet på frågan är naturligtvis det demokratiska. Och för majoritetens demokratiarbete är det en riktig dikeskörning. Ett mått på demokratin är graden av öppenhet. Öppenhet skapas genom att ge allmänhet och politisk opposition insyn.  Det här beslutet minskar transparens och insyn – och det är tyvärr ett mönster som framträder allt tydligare. Vår röd-gröna majoritet pratar ofta om vikten av demokrati men givet hur de agerar i vardagen känns det allt mer som just prat. Samtalsforum på torget och demokratiberedningar i all ära – men det är signaler som klingar falskt när samma ambitioner inte präglar majoritetens egna politiska arbete.

Politik handlar i stor utsträckning om konflikt. Allt för stor utsträckning ibland. Samtidigt som det är en oppositions uppgift att opponera är det en majoritets uppgift att samla stöd för sina förslag. Båda sidor har tveklöst också ett ansvar för att goda samtal kan föras och (särskilt) på kommunal nivå krävs en förmåga att samlas kring lösningar. Samtidigt som det måste finnas en förståelse och ett utrymme för konflikt och debatt måste det finnas plattformar för samtal och resonemang. En budgetberedning är en sådan plattform. Där informeras såväl majoritet som opposition om det rådande läget inom aktuell verksamhet och där skapas förståelse för hur utmaningar och möjligheter ser ut. Utifrån detta underlag bygger sedan respektive partier sina budgetförslag och det säger sig självt att såväl förslag som den debatt som kommer omgärda dem har allt att vinna på att politikerna är väl insatta. Det  främjar bra diskussioner och politiskt samarbete (och på detta finns också positiva exempel i Nyköping).

Att utesluta oppositionen ur beredningsarbetet får motsatt effekt. En plattform för samtal och avstämningar blir istället bara en del av den politiska konflikten. Där det hade kunnat skapas samförstånd skapas istället missnöje och motsättningar. Och misstänksamhet. För när det inte ges några rimliga förklaringar till varför majoriteten inte vill ge oppositionen insyn i budgetberedningen väcks naturligtvis frågan varför? Varför vill inte Nyköpings socialdemokratiskt ledda majoritet ha en öppen process kring budgetunderlaget i vård &  omsorgsnämnden? Och särskilt inte i tider då man tydligt verkar för att minska företagandet och valfriheten inom hemtjänsten? Är det ett fritt utrymme för att rulla tillbaka valfrihetsreformer som eftersträvas?

En plats i budgetberedningen för oppositionen är med andra ord viktig, också för majoriteten. För öppenhet är en bärande del av demokratin. Och öppenhet skapar trovärdighet – just nu synes Nyköpings politiska ledning beredd att kompromissa med båda delar.

Jag tror på samtal och samarbete – på att minimera konflikt för att maximera effektiva och väl beredda beslut som gynnar Nyköpingsborna. Mitt mål är att moderaterna och Alliansen styr Nyköpings kommun efter 2018 – och då kommer jag ta ansvar för att vi får en arbetsmodell som präglas av dialog och öppenhet.

/Anna

fullsizerender-5Här kan du läsa artiklarna i Sörmlands Nyheter:

En liten dikeskörning för demokratiarbetet i kommunen

Oppositionen slängs ut: de har inte tillfört någonting

 

Viljan att välja sin vardag minskar inte med åldern

Jag vill kunna påverka min vardag och mitt liv så mycket som möjligt. Det vill jag nu och det kommer jag vilja när jag blir gammal. Tanken att som äldre inte få styra sin vardag i den utsträckning man önskar tror jag oroar många. Att valfriheten inte ska minska med åldern borde vara självklart, men de åtgärder som Nyköpings politiska majoritet (S V MP) nu vidtar gentemot våra hemtjänstföretag pekar på en helt annan inställning. Efter årsskiftet införs nya krav på våra välfärdsföretag som kommer göra det betydligt svårare för de nu befintliga företagen att bedriva verksamhet i vår kommun. Och det kommer knappast locka fler företag att etablera sig här. Kravet innebär att alla företag (oavsett storlek) ska vara verksamma i hela kommunen och omöjliggör med andra ord för små kundnära, företag att etablera sig på exempelvis mindre orter ute på landsbygden. De företagare jag har varit i kontakt med vittnar om en stor oro inför de försämrade förutsättningarna att bedriva hemtjänstverksamhet i Nyköping. Och flera ställer frågan hur Miljöpartiet kan stötta ett förslag som kommer öka bilåkandet kors och tvärs över kommunen?

Situationen för de privata hemtjänstföretagen är redan ansträngd då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år. Därför dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. En realistisk timersättning är nödvändig och Moderaterna har föreslagit att, efter en kompenserande nivåkorrigering, kommunen årligen justerar timersättningen för hemtjänsten så att den följer vård- och omsorgsprisindex. Det förslaget har vi dock inte fått gehör för, istället försvåras nu situationen ytterligare för våra hemtjänstföretag och den kommunala hemtjänsten fortsätter att jobba inom alltför snäva ekonomiska ramar.

Trots att den S-ledda majoriteten säger sig vara för valfrihet för våra äldre så drivs en politik som på sikt omöjliggör för andra utövare än kommunens egen (vars förlust täcks med skattemedel). I framtiden riskerar våra äldre att inte ha några alternativ att välja mellan när det gäller vilka som ska sköta om dem. Så vill inte jag ha det när jag bli gammal. Jag vill tvärtom ha goda valmöjligheter och hög kvalitet på den välfärd jag betalat för genom livet. En förutsättning för det är att just kvalitetsfrågan får styra i välfärden. De människor som vill driva företag inom vår välfärd bör välkomnas med goda förutsättningar och tydliga kvalitetskrav, inte avfärdas med hopplösa förutsättningar och politisk motvilja.

/Anna

Se mer om Nyköpingsmoderaternas kritik mot de försämrade förutsättningarna för hemtjänstföretag på SVT Sörmland och i Sörmlands Nyheter samt på vår hemsida.

Dags att tala klarspråk

Man kan säga, och känna, mycket om att Donald Trump vann valet i USA. Men jag behöver inte fler analyser om varför det gick som det gick. Det finns en fullt rimlig anledning till det osannolika valresultatet: det fanns ingen annan kandidat än Trump som talade klarspråk. Jag gillar inte det han säger, inte alls. Jag tycker han är bedrövlig, hans värderingar suger och han är ovärdig ämbetet. Men till skillnad från många andra politiker så säger han något om det som är obehagligt, det politiskt inkorrekta. Han tar debatten. I total brist på finess och utan rimliga lösningar, men han tar debatten. Han duckar inte.

I Sverige är vi halvvägs i mandatperioden. För mycket tid av de första två åren har gått åt till att manövrera i ett debattlandskap där ett politiskt korrekt etablissemang har dragit upp alltför snäva gränser kring vad som är rimligt att prata om och inte. Utanför de gränserna står våra väljare och funderar på när deras förtroendevalda ska sluta snacka politiska och börja snacka svenska? Och när skönmålande av det som är svårt att prata om ska upphöra till förmån för ett modigt samtal om lösningar, som kan vara både obekväma och svåra att landa i – men som är det som är relevant för människor.

Halvvägs i mandatperioden – det betyder två år kvar att bli bättre på. Två år att göra mitt bästa för att bli det bästa politiska alternativet – det enda sättet att vinna val på. Som Jonathan Pie säger: be a better candidate. Inget annat funkar.
Nu är det klarspråk och mod som gäller.

/Anna

”You can either f*ck of to your safe space or you can debate. Being offended doesn’t work anymore. The only thing that works is bothering, doing something, engage in the debate. Talk to people who think differently than you and persuade them with your argument. Stop thinking that the people who don’t agree with you are evil, sexist, racist or stupid and talk to them. Talk to them and persuade them otherwise. Because if you don’t I’ll tell you what you’ll get – you’ll get President Trump.”
/Jonathan Pie