Ett röd-grönt beslut i helt fel riktning för Nyköpings företagare

En chockhöjning av tillsynsavgifter för företagare – det klubbade den röd-gröna majoriteten igenom på gårdagens kommunfullmäktige (se handlingar här). Från och med 2018 höjs avgiften med 44 % för miljö- och livsmedelsinspektioner. Samtidigt stärker beslutet kommunens möjlighet att ta betalt även i de fall då inspektioner gjorts efter klagomål som visat sig obefogade. Företagare som skött sig kan alltså ändå straffas med en kostnad. Alliansen återremitterade ärendet innan jul mot bakgrund av att det inte finns något underlag som styrker att höjningen behöver göras, samt det faktum att vi tycker det här är helt fel väg att gå för en kommun som vill stärka den företagsamhet som finns. Men S, MP och V valde att inte lyssna och drev igår ändå igenom det beslut som nu gör det dyrare att driva företag i Nyköping. Det är väldigt olyckligt och helt fel väg att gå.

Alliansen föreslår istället ett annat sätt att jobba som innebär att vi får ett system för vår tillsynsverksamhet som blir mer transparent och kostnadseffektiv, något som gynnar såväl företagarna som skattebetalarna i vår kommun. Modellen kallas Rättviks-modellen och finns i fler andra kommuner där man också noterat den positiva effekten att dialogen stärkts och förbättrats mellan företagare och kommunens inspektörer, vilket skapar en trevligare arbetsmiljö för båda parter.

Nyköping är en fantastisk kommun med duktiga och drivna företagare och med en politisk vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsamhet skulle vi stärka vår kommun ytterligare. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar och därför är den röd-gröna majoritetens beslut att nu istället försvåra för företagare ett steg i helt fel riktning.

/Anna

Läs gärna mitt inlägg i gårdagens kommunfullmäktigedebatt:

ordförande, ledamöter,

när man begär en återremiss är det naturligtvis med en önskan om en förändring av ärendet, men eftersom så inte har skett kommer det såklart inte som någon överraskning att vi inte står bakom förslaget om höjda taxor. Jag yrkar avslag på framskrivet förslag.

Martina Hallström har talat väl om varför ärendet bör avslås och jag och moderaterna delar uppfattningen att höjningen är orimlig, särskilt givet att underlag fortfarande inte finns för att förklara kostnaderna. Utan det underlaget blir det omöjligt att göra en bedömning huruvida höjningen är befogad eller om en effektivisering i tillsynen vore en mer lämpad åtgärd.

Jag har förståelse för att det kan vara svårt att utreda, och redogöra, för kostnaderna med nuvarande system men vill man inte kompromissa med transparens och tydlighet så är ju svaret att byta system. Moderaterna har, tillsammans med Allianskollegorna föreslagit att Nyköping inför Rättviksmodellen som vänder på förloppet så att tillsyn sker först och betalning sker sedan. På det sättet blir det tydligare för företagaren och enklare för kommunens tjänstemän: först gör man jobbet, loggar det och sedan tar man betalt. Praxis i de flesta andra sammanhang.

Den revidering av taxorna som majoriteten nu föreslår går i motsatt riktning mot de åtgärder som skulle behöva vidtas för att stärka företagsklimatet i kommunen. En analys av kommunens bleka 123-plats på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat visar på ett behov av att stärka kommunens servicegrad gentemot företagare. Jag är övertygad om att Nyköping kan mer, men då måste också politiken satsa på att förenkla för företagare, förbättra dialogen med företagare och utveckla våra processer.

Istället går majoriteten (S, V, MP) nu i motsatt riktning och höjer taxorna, från år 2018 med drygt 40 %. I tillägg till det stärks kommunens möjlighet att ta betalt av företagare också vid utredningar som visat sig vara obefogade. Är det så att kommunen gör många utredningar där klagomål på företag visat sig obefogade? Och om så är fallet – hur motiverar majoriteten valet att lägga kostnadsbörda på företagare istället för att stärka dialog och rutiner? Ni skickar en skarp signal till våra företagare här – jag skulle vilja veta varför?

Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun, fler jobb, och de skapas av företag – ekvationen att vi då behöver fler och växande företag är inte så svår att få ihop.

Nyköping behöver en politik som signalerar tro på företagsamhet och en tilltro till vad företagen betyder för kommunen. Det behövs med andra ord ett nytt ledarskap i Nyköping för ikväll driver Socialdemokraterna igenom ett beslut som gör det dyrare att vara företagare i Nyköping utan att de kan förklara varför.

IMG_1638

(SN 20170315)

Det är naturligtvis inte bara i Nyköping vi behöver förbättra förutsättningar för företagsamhet – för en tid sedan skrev jag i Sörmlands Nyheter om fem förslag för att stärka villkoren för företagare i Sverige – och därmed öka möjligheterna för fler jobb.