Nyköping har inte råd med fler år av vänsterstyre

Idag kom beskedet att arbetslösheten stiger – igår sa den styrande majoriteten i Nyköping nej till Alliansens Nyköpingsinitiativ –  en modell för att få fler Nyköpingsbor i arbete och sänka de rusande kostnaderna för försörjningsstöd. Nyköping behöver en ny politisk ledning.

För första gången sedan 2013 stiger nu arbetslösheten, det visar nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterade idag. Nyköping är inget undantag och precis som i landet i övrigt är arbetsmarknaden tudelad. Arbetslösheten ligger på 8,1 % (straxt över rikssnittet som är 7,5 %) men i gruppen utrikesfödda är siffran 27, 8%. Det råder ingen tvekan om att det krävs omfattande reformer för att sluta det här gapet, men i väntan på de reformerna kan vi göra mycket i kommunen för att få människor i arbete. Tillsammans med övriga Allianspartier har Moderaterna i Nyköping presenterat en modell, Nyköpingsinitiativet, som syftar till att fler människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Dagens besked om stigande arbetslöshet understryker hur viktigt det är att vi lokalpolitiker jobbar aktivt och målinriktat med den här frågan – synd då att S, V och MP röstade ned förslaget på gårdagens kommunfullmäktige… Nu får vi jobba för en valvinst 2018 för att kunna implementera den här modellen och sjösätta ett arbetssätt som effektivt och samlat tar sig an utmaningen att öka andelen Nyköpingsbor som kan försörja sig själva därmed minska kommunens kostnad för bidrag. Fler människor i jobb betyder färre människor i utanförskap och därmed ett starkare Nyköping.

Här är mitt debattinlägg från gårdagens kommunfullmäktige:

Ordförande, ledamöter,

En av Nyköpings kommuns största utmaningar är ett ökande försörjningsstöd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap. Redan nu ligger kommunen 8 miljoner back mot budget för 2017 med en prognos på 12 miljoner för helåret. Det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen. Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vårt förslag syftar till att bryta utanförskap, dvs att personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem.

Nyköpingsinitiativet är en modell som bygger på att kommunen har goda kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

Målet är att människor själva ska söka arbeten och ska vi lyckas med detta måste vi ha en arbetsmarknad som fungerar för fler. Kommunen måste därför också vara beredd att se nya lösningar och agera flexibelt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nyköpingsinitiativet handlar om att få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget närmare till att driva eget än att ta en anställning – den entreprenörsandan bör Nyköping ta väl vara på och därför bör informationsinsatserna kring hur man startar företag stärkas.

Nyköpingsinitiativet förutsätter en särskild matchningsavdelning inom näringslivsenheten som är särskilt dedikerad detta uppdrag då kontakterna med kommunens företagare utgör en bärande del i arbetet. Men också det politiska arbetet kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor måste följas i näringslivsutskottet. I dags saknas såväl målsättning som uppföljning på det politiska planet när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vem i majoriteten bär ansvaret för den här frågan? Samordning och målsättning saknas och därmed uteblir också resultatet. Kostnaden för försörjningsstödet rusar i Nyköping, men i kommuner där man jobbar på sätt som liknar Nyköpingsinitiativet, som ex Växjö och Solna, har man flera år i rad nu pressat tillbaka försörjningsstödskostnader och sänkt arbetslöshetssiffror.

I Nyköpingsinitiativet förenas Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en fast beslutsamhet att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Fyra partier som skickar en tydlig signal till de Nyköpingsbor som har det tufft att vi tror på er förmåga. Fyra partier som räcker ut en hand till näringslivet och bjuder in till ett konstruktivt och nödvändigt samarbete. I ett läge där den politiska majoriteten står allt för passiv föreslår fyra Allianspartier i opposition en väl underbyggd modell för att få fler människor i arbete och färre människor i utanförskap. Vi gör det för Nyköping har inte råd med passivitet, Nyköping har inte råd med fler år av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Framför er har ni inte bara en motion, ni har också en markör som tydligt pekar på skillnaden på ett vänsterstyre och ett Alliansstyre i Nyköping. Där Alliansen bygger långsiktiga lösningar utifrån en högt ställd ambition att göra skillnad i en avgörande framtidsfråga för Nyköping.

Jag yrkar bifall till motionen.

/Anna

FullSizeRender-5

Ett röd-grönt beslut i helt fel riktning för Nyköpings företagare

En chockhöjning av tillsynsavgifter för företagare – det klubbade den röd-gröna majoriteten igenom på gårdagens kommunfullmäktige (se handlingar här). Från och med 2018 höjs avgiften med 44 % för miljö- och livsmedelsinspektioner. Samtidigt stärker beslutet kommunens möjlighet att ta betalt även i de fall då inspektioner gjorts efter klagomål som visat sig obefogade. Företagare som skött sig kan alltså ändå straffas med en kostnad. Alliansen återremitterade ärendet innan jul mot bakgrund av att det inte finns något underlag som styrker att höjningen behöver göras, samt det faktum att vi tycker det här är helt fel väg att gå för en kommun som vill stärka den företagsamhet som finns. Men S, MP och V valde att inte lyssna och drev igår ändå igenom det beslut som nu gör det dyrare att driva företag i Nyköping. Det är väldigt olyckligt och helt fel väg att gå.

Alliansen föreslår istället ett annat sätt att jobba som innebär att vi får ett system för vår tillsynsverksamhet som blir mer transparent och kostnadseffektiv, något som gynnar såväl företagarna som skattebetalarna i vår kommun. Modellen kallas Rättviks-modellen och finns i fler andra kommuner där man också noterat den positiva effekten att dialogen stärkts och förbättrats mellan företagare och kommunens inspektörer, vilket skapar en trevligare arbetsmiljö för båda parter.

Nyköping är en fantastisk kommun med duktiga och drivna företagare och med en politisk vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsamhet skulle vi stärka vår kommun ytterligare. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar och därför är den röd-gröna majoritetens beslut att nu istället försvåra för företagare ett steg i helt fel riktning.

/Anna

Läs gärna mitt inlägg i gårdagens kommunfullmäktigedebatt:

ordförande, ledamöter,

när man begär en återremiss är det naturligtvis med en önskan om en förändring av ärendet, men eftersom så inte har skett kommer det såklart inte som någon överraskning att vi inte står bakom förslaget om höjda taxor. Jag yrkar avslag på framskrivet förslag.

Martina Hallström har talat väl om varför ärendet bör avslås och jag och moderaterna delar uppfattningen att höjningen är orimlig, särskilt givet att underlag fortfarande inte finns för att förklara kostnaderna. Utan det underlaget blir det omöjligt att göra en bedömning huruvida höjningen är befogad eller om en effektivisering i tillsynen vore en mer lämpad åtgärd.

Jag har förståelse för att det kan vara svårt att utreda, och redogöra, för kostnaderna med nuvarande system men vill man inte kompromissa med transparens och tydlighet så är ju svaret att byta system. Moderaterna har, tillsammans med Allianskollegorna föreslagit att Nyköping inför Rättviksmodellen som vänder på förloppet så att tillsyn sker först och betalning sker sedan. På det sättet blir det tydligare för företagaren och enklare för kommunens tjänstemän: först gör man jobbet, loggar det och sedan tar man betalt. Praxis i de flesta andra sammanhang.

Den revidering av taxorna som majoriteten nu föreslår går i motsatt riktning mot de åtgärder som skulle behöva vidtas för att stärka företagsklimatet i kommunen. En analys av kommunens bleka 123-plats på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat visar på ett behov av att stärka kommunens servicegrad gentemot företagare. Jag är övertygad om att Nyköping kan mer, men då måste också politiken satsa på att förenkla för företagare, förbättra dialogen med företagare och utveckla våra processer.

Istället går majoriteten (S, V, MP) nu i motsatt riktning och höjer taxorna, från år 2018 med drygt 40 %. I tillägg till det stärks kommunens möjlighet att ta betalt av företagare också vid utredningar som visat sig vara obefogade. Är det så att kommunen gör många utredningar där klagomål på företag visat sig obefogade? Och om så är fallet – hur motiverar majoriteten valet att lägga kostnadsbörda på företagare istället för att stärka dialog och rutiner? Ni skickar en skarp signal till våra företagare här – jag skulle vilja veta varför?

Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun, fler jobb, och de skapas av företag – ekvationen att vi då behöver fler och växande företag är inte så svår att få ihop.

Nyköping behöver en politik som signalerar tro på företagsamhet och en tilltro till vad företagen betyder för kommunen. Det behövs med andra ord ett nytt ledarskap i Nyköping för ikväll driver Socialdemokraterna igenom ett beslut som gör det dyrare att vara företagare i Nyköping utan att de kan förklara varför.

IMG_1638

(SN 20170315)

Det är naturligtvis inte bara i Nyköping vi behöver förbättra förutsättningar för företagsamhet – för en tid sedan skrev jag i Sörmlands Nyheter om fem förslag för att stärka villkoren för företagare i Sverige – och därmed öka möjligheterna för fler jobb.

Det behövs ett tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping

När Svenskt Näringsliv idag presenterar sin ranking över företagsklimatet återfinns Nyköping på plats 123. Det innebär ytterligare ett tapp om 11 placeringar sedan förra året och att den negativa trenden sedan noteringen 2012 på plats 92 fortsätter.

Utvecklingen går åt fel håll.

Nyköping har goda förutsättningar att vara en av Sveriges bästa företagarkommuner. Vi ligger geografiskt mycket bra med närheten till Stockholm och som en del i Mälardalsregionen som är Sveriges starkaste tillväxtmotor. Vi har Skavsta flygplats, vi har närhet till Oxelösunds hamn och med Ostlänken på väg stärker vi vår regionala tågtrafik markant. Nuläget är med andra ord bra och framtidsutsikterna ännu bättre. Ändå når inte Nyköping högre än mittenskiktet när kommunens företagare får tycka till om hur det är att vara företagare i Nyköping. Endast 42% tycker att företagsklimatet är bra.

På frågan hur kommunen kan förbättra sitt företagsklimat är det tre svarsalternativ som sticker ut: bättre dialog mellan kommun och företagare, bättre förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän samt snabbare handläggning.

De åtgärder som bör vidtas nu är alltså ett arbete för att stärka dialogen mellan kommun och företagare, likaså för att öka förståelsen för företagande hos såväl politiker som tjänstemän samt se över rutinerna för handläggning för att kunna öka takten i handläggningsarbetet.

För mig och moderaterna spelar våra företag en viktig roll i vårt samhälle. Det är företagen som driver utveckling och skapar arbetstillfällen. Det är företagen som driver tillväxt och därmed är en av politikens viktigaste uppgifter att skapa goda förutsättningar för företagande. Jag vill se ett mycket tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping, och som en markör för var moderaterna lägger ribban så sätter vi i det budgetalternativ vi nu skrivit fram för 2017 ett långsiktigt mål om att Nyköping 2020 ska nå topp 30 på svenskt Näringslivs ranking. Det är ett ambitiöst mål och för att nå dit krävs politiska förslag för hur vi kan förbättra de områden som våra företagare pekat ut som särskilt angelägna att stärka. Tillsammans med våra Allianskollegor har moderaterna redan lagt fram förslag för hur vi ska förbättra kommunens service till våra företag (genom att införa den så kallade Rättviksmodellen) samt hur vi via upphandling ska verka för att stärka våra lokala företagare (genom att utreda principbeslut om livsmedel). Det är två förslag som för med sig en annan syn på företagande – dels att kommunens myndighetsutövande inte utesluter en hög servicenivå gentemot företagarna, dels att upphandling i större utsträckning kan vara ett politiskt verktyg för att stimulera det lokala näringslivet.

De här förslagen räcker naturligtvis inte och vårt arbete för att hitta fler och bättre lösningar för att stärka företagsklimatet i Nyköping fortgår. Dagens besked om Nyköpings försämrade rankingplats är ytterligare en sporre i det arbetet. Jag är övertygad om att vi kan nå helt andra nivåer – Nyköping kan mer!

/Anna

Här hittar du Nyköping på årets ranking från Svenskt Näringsliv.