Kommunen ska inte göra skillnad på barn och barn

Olika barn har olika behov, olika sätt att lära och därför behöver det finnas olika skolor. Därför finns också det fria skolvalet – för att alla barn och deras föräldrar ska kunna välja vilken skola som passar dem bäst. Det innebär också att om man inte trivs på en skola, om man upplever att något inte fungerar, så kan man byta. Det är en trygghet, en medborgerlig rättighet.

En förutsättning för valmöjlighet är att det finns olika skolor att välja mellan och därför är det viktigt att en kommun skapar goda förutsättningar för skolverksamhet. Om en kommun inte erbjuder goda förutsättningar för skolverksamhet kommer inga skolor att etablera sig i kommunen och barns och föräldrars valmöjligheter begränsas.
Därför är det bekymmersamt att Nyköpings politiska majoritet uppvisar en så avog inställning till friskolor. Medan S, MP och V i de flesta andra sammanhang talar sig varma för mångfald går resonemanget gällande skolor i en helt annan riktning – istället för ett utbud av olika skolor i Nyköping driver man en linje för ett minskat utbud och därmed en begränsad valmöjlighet för Nyköpingsborna. Plötsligt gäller inte parollen mångfald berikar utan helst ska alla passa in i, och stöpas i, samma form.

De senaste dagarna har lokaltidningen Sörmlands Nyheter rapporterat (läs artikeln här) om ett mail från en av kommunens friskolor till kommundirektören. I mailet framgår tydligt hur friskolan på olika sätt motarbetas av kommunen. Vi vet att fler friskolor upplever samma sak och moderaterna har under lång tid drivit på för att kommunen ska förbättra sin relation med friskolorna. På gymnasienivå exempelvis väljer Nyköpings kommun att betala en ersättning som ligger på drygt 80 % av riksgenomsnittet. Kommunen har under de senaste åren också återkommande hamnat i rättsliga tvister gällande ersättningen till friskolor. Samtidigt hävdar den politiska majoriteten att man inte sparar på skolan…

Det är illa att flera av Nyköpings friskolor idag känner oro för sin överlevnad. Och det är illa att Nyköpings politiska majoritet driver en skolpolitik som begränsar mångfalden inom utbildning när man istället skulle kunna verka för ett rikt skolutbud och gott samarbete och utbyte av erfarenheter skolorna emellan. Såväl kommunala som fristående. Många Nyköpingsbor utnyttjar det fria skolvalet, därmed går många barn på fristående skolor i kommunen. Dessa val måste den politiska ledningen respektera. Och dessa barns utbildning måste värderas lika högt som de barn som valt den kommunala skolan. Kommunen ska inte göra skillnad på barn och barn utan ta ett helhetsansvar för att alla skolbarn i Nyköping får en kvalitativ utbildning, oavsett vilken skola de går på.

/Anna 

Äntligen – ett steg i rätt riktning…

Moderaternas tydliga fokus på skola och jobb börjar ge resultat – på gårdagens kommunfullmäktige konstaterade också Socialdemokraterna att kunskapsresultaten i våra skolor behöver höjas och fler människor behöver komma i arbete. Det är ett välkommet steg i rätt riktning, men fortfarande saknas konkreta besked om hur Nyköpings röd-gröna majoritet ska stärka skolan. Den budget Socialdemokraterna har lagt för skolan de kommande åren täcker kostnads- och volymökningar men innebär ingen satsning. Inte heller ger majoriteten några besked om hur Nyköping ska möta den lärarbrist som försvårar arbetet i skolor över hela landet. Moderaternas budgetalternativ för Nyköping innebär en tydlig satsning på skolan som också ger möjlighet till kvalitetshöjning och utveckling. Redan i våras lade vi även fram förslag för hur vi kan möta lärarbristen och tillvarata ny teknik i undervisningen.

För att få fler människor i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstödet föreslår majoriteten en lösning med tillfälliga jobb inom den kommunala verksamheten. Det är en lösning som kan få en snabb effekt, men med stor risk att människor sedan går vidare till annan bidragsform, dvs lämnar försörjningsstödet (som kommunen betalar) för en tillfällig anställning och sedan återgår till arbetslöshet och då uppbär a-kassa (som staten betalar). Moderaterna har tillsammans med Alliansen arbetat fram en modell som tar ett större samhällsekonomiskt ansvar. ”Nyköpingsinitiativet” bygger på samverkan med näringslivet och en individualiserad process för att matcha människor till riktiga, varaktiga jobb. Det är en modell som inte ger lika snabba resultat på kommunens ekonomi på kort sikt, men däremot bättre resultat på längre sikt och med en positivt utveckling över tid. Det är också en modell som är applicerbar på flera situationer – medan majoritetens förslag endast kan användas när det gäller försörjningsstödet så innebär ”Nyköpingsinititiativet” att vi riggar en arbetsmodell i kommunen som också kan användas vid andra tillfällen såsom när företag varslar.

Det är positivt att Nyköpings socialdemokratiska ledning äntligen ser vikten av ett kunskapsfokus  – men det räcker inte med ord för att stärka skolan i Nyköping. Också insikten att satsningar krävs för att få fler människor i jobb är välkommen och viktig -men där majoriteten väljer en kortsiktig mer begränsad lösning väljer Moderaterna och Alliansen en långsiktigt hållbar satsning som stärker Nyköping över tid.

/Anna

bild-sn-12-okt-2016

Ur Södermanlands Nyheter 12 okt 2016

Krafttag måste tas för att möta lärarbristen och stärka skolan

Sverige står inför en oroande lärarbrist och Nyköping är inget undantag. När skolan startar nästa vecka saknas flera pedagoger i kommunens skolor. Ska Nyköping i hård konkurrens med andra kommuner lyckas attrahera duktig utbildningspersonal – och behålla dem vi har – måste åtgärder vidtas för att dels höja kommunen som arbetsgivare, men också för att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna i skolan. Vi moderater lade i våras fyra förslag för att möta lärarbristen (Se förslagen i sin helhet här). De förslagen har kommunens rödgröna majoritet ännu inte kommenterat, inte heller har de presenterat några egna åtgärder för att möta lärarbristen. Det tyder på en oroande brist på handlingsförmåga i en situation där krafttag måste tas för att stärka skolan – ett arbete i vilket lärarna utgör vår viktigaste resurs.
I dagens Sörmlands Nyheter påminner vi om våra fyra förslag för att möta lärarbristen och stärka skolan:

Satsa på lärarna så stärks skolan

Bristen på lärare är stor i hela landet och i Sörmland har antalet lediga lärarjobb fördubblats sedan förra året (SR p4). I Nyköping saknas 30 pedagoger inför skolstarten. Situationen kräver omfattande åtgärder på nationell nivå, men stora insatser kan göras lokalt och vi moderater har föreslagit fyra åtgärder för att möta lärarbristen i Nyköpings skolor:

Arbetsgivarstrategi. Att kommunen blir en attraktivare arbetsgivare är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal inom ett område där bristen på utbildad personal är stor och växande. Vi vill att det tas fram en rekryterings- och arbetsgivarstrategi för utbildningspersonal. Den ska innehålla såväl strategiska vägar för att rekrytera personal men också en strategi för att successivt höja kommunen som arbetsgivare.

 Lärarassistenter. Det är nödvändigt att ge våra lärare möjligheter att vara just lärare och inte belastas med annat arbete. Därför vill vi att kommunen, på försök, anställer assistenter till lärarlag och att lärarlagen avgör assistentens arbetsuppgifter utifrån de behov som finns. Om försöken utfaller väl kan lösningen permanentas för att ge lärarna mer tid i klassrummen.

Undervisande assistenter. Vi vill att kommunen prövar att anställa utbildade akademiker med goda kunskaper i olika skolämnen. Dessa ska sedan under handledning av lärare vara ämnesundervisande assistenter. Den handledande läraren har ansvaret för betygssättning.

Introduktionsläsplattor. För att underlätta för nyanlända barn vill vi att kommunen ger barnen en läsplatta var med förberedda appar, på elevens eget språk och med översättningshjälp. Här kan eleven inhämta nödvändig kunskap både om lärandet och om hur vårt samhälle fungerar.

Skolan måste fungera och i tider när trycket är hårt måste politiken ta ansvar och hitta nya lösningar. Vår ambition är att Nyköping ska bli en kunskapskommun – något vi bara uppnår om vi satsar på lärarna.

Anna af Sillén (M)
Jan Bonnier (M)
Petter Söderblom (M)