Ett röd-grönt beslut i helt fel riktning för Nyköpings företagare

En chockhöjning av tillsynsavgifter för företagare – det klubbade den röd-gröna majoriteten igenom på gårdagens kommunfullmäktige (se handlingar här). Från och med 2018 höjs avgiften med 44 % för miljö- och livsmedelsinspektioner. Samtidigt stärker beslutet kommunens möjlighet att ta betalt även i de fall då inspektioner gjorts efter klagomål som visat sig obefogade. Företagare som skött sig kan alltså ändå straffas med en kostnad. Alliansen återremitterade ärendet innan jul mot bakgrund av att det inte finns något underlag som styrker att höjningen behöver göras, samt det faktum att vi tycker det här är helt fel väg att gå för en kommun som vill stärka den företagsamhet som finns. Men S, MP och V valde att inte lyssna och drev igår ändå igenom det beslut som nu gör det dyrare att driva företag i Nyköping. Det är väldigt olyckligt och helt fel väg att gå.

Alliansen föreslår istället ett annat sätt att jobba som innebär att vi får ett system för vår tillsynsverksamhet som blir mer transparent och kostnadseffektiv, något som gynnar såväl företagarna som skattebetalarna i vår kommun. Modellen kallas Rättviks-modellen och finns i fler andra kommuner där man också noterat den positiva effekten att dialogen stärkts och förbättrats mellan företagare och kommunens inspektörer, vilket skapar en trevligare arbetsmiljö för båda parter.

Nyköping är en fantastisk kommun med duktiga och drivna företagare och med en politisk vilja att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagsamhet skulle vi stärka vår kommun ytterligare. Det är en nödvändighet för att klara framtidens utmaningar och därför är den röd-gröna majoritetens beslut att nu istället försvåra för företagare ett steg i helt fel riktning.

/Anna

Läs gärna mitt inlägg i gårdagens kommunfullmäktigedebatt:

ordförande, ledamöter,

när man begär en återremiss är det naturligtvis med en önskan om en förändring av ärendet, men eftersom så inte har skett kommer det såklart inte som någon överraskning att vi inte står bakom förslaget om höjda taxor. Jag yrkar avslag på framskrivet förslag.

Martina Hallström har talat väl om varför ärendet bör avslås och jag och moderaterna delar uppfattningen att höjningen är orimlig, särskilt givet att underlag fortfarande inte finns för att förklara kostnaderna. Utan det underlaget blir det omöjligt att göra en bedömning huruvida höjningen är befogad eller om en effektivisering i tillsynen vore en mer lämpad åtgärd.

Jag har förståelse för att det kan vara svårt att utreda, och redogöra, för kostnaderna med nuvarande system men vill man inte kompromissa med transparens och tydlighet så är ju svaret att byta system. Moderaterna har, tillsammans med Allianskollegorna föreslagit att Nyköping inför Rättviksmodellen som vänder på förloppet så att tillsyn sker först och betalning sker sedan. På det sättet blir det tydligare för företagaren och enklare för kommunens tjänstemän: först gör man jobbet, loggar det och sedan tar man betalt. Praxis i de flesta andra sammanhang.

Den revidering av taxorna som majoriteten nu föreslår går i motsatt riktning mot de åtgärder som skulle behöva vidtas för att stärka företagsklimatet i kommunen. En analys av kommunens bleka 123-plats på Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat visar på ett behov av att stärka kommunens servicegrad gentemot företagare. Jag är övertygad om att Nyköping kan mer, men då måste också politiken satsa på att förenkla för företagare, förbättra dialogen med företagare och utveckla våra processer.

Istället går majoriteten (S, V, MP) nu i motsatt riktning och höjer taxorna, från år 2018 med drygt 40 %. I tillägg till det stärks kommunens möjlighet att ta betalt av företagare också vid utredningar som visat sig vara obefogade. Är det så att kommunen gör många utredningar där klagomål på företag visat sig obefogade? Och om så är fallet – hur motiverar majoriteten valet att lägga kostnadsbörda på företagare istället för att stärka dialog och rutiner? Ni skickar en skarp signal till våra företagare här – jag skulle vilja veta varför?

Vi behöver fler arbetstillfällen i vår kommun, fler jobb, och de skapas av företag – ekvationen att vi då behöver fler och växande företag är inte så svår att få ihop.

Nyköping behöver en politik som signalerar tro på företagsamhet och en tilltro till vad företagen betyder för kommunen. Det behövs med andra ord ett nytt ledarskap i Nyköping för ikväll driver Socialdemokraterna igenom ett beslut som gör det dyrare att vara företagare i Nyköping utan att de kan förklara varför.

IMG_1638

(SN 20170315)

Det är naturligtvis inte bara i Nyköping vi behöver förbättra förutsättningar för företagsamhet – för en tid sedan skrev jag i Sörmlands Nyheter om fem förslag för att stärka villkoren för företagare i Sverige – och därmed öka möjligheterna för fler jobb.

Det krävs ett samhälle för att skydda ett barn…

Illamåendet väller upp i halsen och tårarna bränner bakom ögonlocken. Ilskan drabbar med bedövande kraft. Det går inte att värja sig för de känslor Svenska Dagbladet/Aftonbladets rapport om övergrepp mot barn river upp. Övergrepp så fruktansvärda att tidningarna tvingats varna för stötande innehåll på en artikel som handlar om barn. Det är en brutal verklighet som målas upp i reportagen om pedofilins utbreddhet i Sverige. Och det är en skam för Sverige att det är så. För samtidigt som de flesta människor vid sina sinnens fulla bruk fördömer övergrepp mot barn så har Sverige en lagstiftning som tar betydligt lättsammare på det. Så kallad barnpornografi klassas som brott mot allmän ordning och faller inom samma straffskala som andra ordningsbrott. De klassas alltså inte som sexualbrott och det drabbade barnet klassas därmed inte som målsägande. Alltså inte som offer.

Vi har en lagstiftning som sviker barn. På detta måste det genast bli en ändring. Regering och opposition måste samarbeta för att snabbast möjligt få ny lagstiftning på plats som klassar dessa brott för vad de är med en betydligt strängare straffskala som följd och med en preskriptionstid som ger utrymme för ett offer att växa sig stark nog att kunna nyttja sin rätt till upprättelse. Polisen måste få ökade utredningsresurser, och med det direktiv om prioritering.

På kommunpolitisk nivå har vi inte den lagstiftande makten – men väl möjligheten att säkra största tänkbara trygghet för barn i vår kommun. Vi bör ställa oss frågan om vi gör tillräckligt. Säkerligen kan vi göra mer. Att stärka skolan är en given grundbult för att stärka barn. En resursstark socialtjänst är viktig för att skydda barn. Men detta är knappast det enda.  Allt är inte heller politik och myndighetsinsatser.  Eldsjälar i vardagen som jobbar med barn och alla insatser som får barn att växa gör också barn mer trygga. Barns trygghet skapas av vuxna, och alla vuxna har ett ansvar att bidra till den tryggheten. Som förälder bär man alldeles självklart det största ansvaret för sitt barn, men barn möter så många fler vuxna i sin vardag än sina föräldrar. Och allt för många barn har inga föräldrar.

Det finns ett uttryck som säger att det krävs ett samhälle för att fostra ett barn, men det krävs också ett samhälle för att skydda ett barn. Och samhället är vi.

/ Anna

Vad är väl en plats i budgetberedningen…

En annan lösning, någon form av grupp som ska få information… Det är socialdemokraten Veronica Anderssons synnerligen vaga svar på frågan hur oppositionen ska få underlag när hon nu som ordförande för Vård- & Omsorgsnämnden i Nyköping skickar ut oppositionen ur nämndens budgetberedning. Det är ett anmärkningsvärt beslut, på så många plan.

Oppositionen bidrar inte, tycker samma som majoriteten och har inga egna förslag, har Andersson anfört som anledning. Ok, det låter väl som lite av ett drömscenario för en majoritetsledare? Att få leda möten där alla håller med och drar åt samma håll?

Om det nu hade varit sant, såklart. Men även om det finns samsyn kring mycket så drar inte opposition och majoritet åt samma håll. Moderaterna arbetar för bättre förutsättningar för hemtjänsten och därmed för våra äldres möjlighet att välja vilken hjälp de vill ha i sin vardag. Socialdemokraterna driver på i motsatt riktning och försämrar förutsättningarna för hemtjänstföretag och begränsar därmed utbudet. Det är en budgetfråga i allra högsta grad. Moderaterna vill höja timersättningen för hemtjänsten, vilket skulle skapa rimliga förutsättningar för såväl våra hemtjänstföretag som för den kommunala hemtjänsten. I dagsläget jobbar den kommunala i tung motvind och från våra företagare inom hemtjänsten kommer larmsignaler om att förutsättningarna är för tuffa. Under hösten gick ett av företagen i konkurs och anförde då särskilt kommunens hantering som en anledning. I moderaternas skuggbudget för 2017 och kommande planperiod satsar vi 12 miljoner kronor på hemtjänsten i Nyköping, utöver ordinarie budgetuppräkning. Då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år, dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. Den här satsningen skulle stärka såväl den privata som den kommunala hemtjänsten och säkra ett varaktigt utbud och därmed valfrihet för våra äldre.

Så nog finns det tydliga förslag från den moderata oppositionen i Vård- & Omsorgsnämnden. Och jag förstår att det är en obekväm konflikt för Veronica Andersson, men en seriös politiker möter sånt med argument för sin sak – inte genom att stänga dörren för samtal.

De senaste dagarna har både lokaltidningen Sörmlands Nyheter och Radio p4 Sörmland uppmärksammat Anderssons beslut. Det är bra, för det större perspektivet på frågan är naturligtvis det demokratiska. Och för majoritetens demokratiarbete är det en riktig dikeskörning. Ett mått på demokratin är graden av öppenhet. Öppenhet skapas genom att ge allmänhet och politisk opposition insyn.  Det här beslutet minskar transparens och insyn – och det är tyvärr ett mönster som framträder allt tydligare. Vår röd-gröna majoritet pratar ofta om vikten av demokrati men givet hur de agerar i vardagen känns det allt mer som just prat. Samtalsforum på torget och demokratiberedningar i all ära – men det är signaler som klingar falskt när samma ambitioner inte präglar majoritetens egna politiska arbete.

Politik handlar i stor utsträckning om konflikt. Allt för stor utsträckning ibland. Samtidigt som det är en oppositions uppgift att opponera är det en majoritets uppgift att samla stöd för sina förslag. Båda sidor har tveklöst också ett ansvar för att goda samtal kan föras och (särskilt) på kommunal nivå krävs en förmåga att samlas kring lösningar. Samtidigt som det måste finnas en förståelse och ett utrymme för konflikt och debatt måste det finnas plattformar för samtal och resonemang. En budgetberedning är en sådan plattform. Där informeras såväl majoritet som opposition om det rådande läget inom aktuell verksamhet och där skapas förståelse för hur utmaningar och möjligheter ser ut. Utifrån detta underlag bygger sedan respektive partier sina budgetförslag och det säger sig självt att såväl förslag som den debatt som kommer omgärda dem har allt att vinna på att politikerna är väl insatta. Det  främjar bra diskussioner och politiskt samarbete (och på detta finns också positiva exempel i Nyköping).

Att utesluta oppositionen ur beredningsarbetet får motsatt effekt. En plattform för samtal och avstämningar blir istället bara en del av den politiska konflikten. Där det hade kunnat skapas samförstånd skapas istället missnöje och motsättningar. Och misstänksamhet. För när det inte ges några rimliga förklaringar till varför majoriteten inte vill ge oppositionen insyn i budgetberedningen väcks naturligtvis frågan varför? Varför vill inte Nyköpings socialdemokratiskt ledda majoritet ha en öppen process kring budgetunderlaget i vård &  omsorgsnämnden? Och särskilt inte i tider då man tydligt verkar för att minska företagandet och valfriheten inom hemtjänsten? Är det ett fritt utrymme för att rulla tillbaka valfrihetsreformer som eftersträvas?

En plats i budgetberedningen för oppositionen är med andra ord viktig, också för majoriteten. För öppenhet är en bärande del av demokratin. Och öppenhet skapar trovärdighet – just nu synes Nyköpings politiska ledning beredd att kompromissa med båda delar.

Jag tror på samtal och samarbete – på att minimera konflikt för att maximera effektiva och väl beredda beslut som gynnar Nyköpingsborna. Mitt mål är att moderaterna och Alliansen styr Nyköpings kommun efter 2018 – och då kommer jag ta ansvar för att vi får en arbetsmodell som präglas av dialog och öppenhet.

/Anna

fullsizerender-5Här kan du läsa artiklarna i Sörmlands Nyheter:

En liten dikeskörning för demokratiarbetet i kommunen

Oppositionen slängs ut: de har inte tillfört någonting

 

Dags att tala klarspråk

Man kan säga, och känna, mycket om att Donald Trump vann valet i USA. Men jag behöver inte fler analyser om varför det gick som det gick. Det finns en fullt rimlig anledning till det osannolika valresultatet: det fanns ingen annan kandidat än Trump som talade klarspråk. Jag gillar inte det han säger, inte alls. Jag tycker han är bedrövlig, hans värderingar suger och han är ovärdig ämbetet. Men till skillnad från många andra politiker så säger han något om det som är obehagligt, det politiskt inkorrekta. Han tar debatten. I total brist på finess och utan rimliga lösningar, men han tar debatten. Han duckar inte.

I Sverige är vi halvvägs i mandatperioden. För mycket tid av de första två åren har gått åt till att manövrera i ett debattlandskap där ett politiskt korrekt etablissemang har dragit upp alltför snäva gränser kring vad som är rimligt att prata om och inte. Utanför de gränserna står våra väljare och funderar på när deras förtroendevalda ska sluta snacka politiska och börja snacka svenska? Och när skönmålande av det som är svårt att prata om ska upphöra till förmån för ett modigt samtal om lösningar, som kan vara både obekväma och svåra att landa i – men som är det som är relevant för människor.

Halvvägs i mandatperioden – det betyder två år kvar att bli bättre på. Två år att göra mitt bästa för att bli det bästa politiska alternativet – det enda sättet att vinna val på. Som Jonathan Pie säger: be a better candidate. Inget annat funkar.
Nu är det klarspråk och mod som gäller.

/Anna

”You can either f*ck of to your safe space or you can debate. Being offended doesn’t work anymore. The only thing that works is bothering, doing something, engage in the debate. Talk to people who think differently than you and persuade them with your argument. Stop thinking that the people who don’t agree with you are evil, sexist, racist or stupid and talk to them. Talk to them and persuade them otherwise. Because if you don’t I’ll tell you what you’ll get – you’ll get President Trump.”
/Jonathan Pie

 

 

 

Kommunen ska inte göra skillnad på barn och barn

Olika barn har olika behov, olika sätt att lära och därför behöver det finnas olika skolor. Därför finns också det fria skolvalet – för att alla barn och deras föräldrar ska kunna välja vilken skola som passar dem bäst. Det innebär också att om man inte trivs på en skola, om man upplever att något inte fungerar, så kan man byta. Det är en trygghet, en medborgerlig rättighet.

En förutsättning för valmöjlighet är att det finns olika skolor att välja mellan och därför är det viktigt att en kommun skapar goda förutsättningar för skolverksamhet. Om en kommun inte erbjuder goda förutsättningar för skolverksamhet kommer inga skolor att etablera sig i kommunen och barns och föräldrars valmöjligheter begränsas.
Därför är det bekymmersamt att Nyköpings politiska majoritet uppvisar en så avog inställning till friskolor. Medan S, MP och V i de flesta andra sammanhang talar sig varma för mångfald går resonemanget gällande skolor i en helt annan riktning – istället för ett utbud av olika skolor i Nyköping driver man en linje för ett minskat utbud och därmed en begränsad valmöjlighet för Nyköpingsborna. Plötsligt gäller inte parollen mångfald berikar utan helst ska alla passa in i, och stöpas i, samma form.

De senaste dagarna har lokaltidningen Sörmlands Nyheter rapporterat (läs artikeln här) om ett mail från en av kommunens friskolor till kommundirektören. I mailet framgår tydligt hur friskolan på olika sätt motarbetas av kommunen. Vi vet att fler friskolor upplever samma sak och moderaterna har under lång tid drivit på för att kommunen ska förbättra sin relation med friskolorna. På gymnasienivå exempelvis väljer Nyköpings kommun att betala en ersättning som ligger på drygt 80 % av riksgenomsnittet. Kommunen har under de senaste åren också återkommande hamnat i rättsliga tvister gällande ersättningen till friskolor. Samtidigt hävdar den politiska majoriteten att man inte sparar på skolan…

Det är illa att flera av Nyköpings friskolor idag känner oro för sin överlevnad. Och det är illa att Nyköpings politiska majoritet driver en skolpolitik som begränsar mångfalden inom utbildning när man istället skulle kunna verka för ett rikt skolutbud och gott samarbete och utbyte av erfarenheter skolorna emellan. Såväl kommunala som fristående. Många Nyköpingsbor utnyttjar det fria skolvalet, därmed går många barn på fristående skolor i kommunen. Dessa val måste den politiska ledningen respektera. Och dessa barns utbildning måste värderas lika högt som de barn som valt den kommunala skolan. Kommunen ska inte göra skillnad på barn och barn utan ta ett helhetsansvar för att alla skolbarn i Nyköping får en kvalitativ utbildning, oavsett vilken skola de går på.

/Anna 

Krafttag måste tas för att möta lärarbristen och stärka skolan

Sverige står inför en oroande lärarbrist och Nyköping är inget undantag. När skolan startar nästa vecka saknas flera pedagoger i kommunens skolor. Ska Nyköping i hård konkurrens med andra kommuner lyckas attrahera duktig utbildningspersonal – och behålla dem vi har – måste åtgärder vidtas för att dels höja kommunen som arbetsgivare, men också för att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna i skolan. Vi moderater lade i våras fyra förslag för att möta lärarbristen (Se förslagen i sin helhet här). De förslagen har kommunens rödgröna majoritet ännu inte kommenterat, inte heller har de presenterat några egna åtgärder för att möta lärarbristen. Det tyder på en oroande brist på handlingsförmåga i en situation där krafttag måste tas för att stärka skolan – ett arbete i vilket lärarna utgör vår viktigaste resurs.
I dagens Sörmlands Nyheter påminner vi om våra fyra förslag för att möta lärarbristen och stärka skolan:

Satsa på lärarna så stärks skolan

Bristen på lärare är stor i hela landet och i Sörmland har antalet lediga lärarjobb fördubblats sedan förra året (SR p4). I Nyköping saknas 30 pedagoger inför skolstarten. Situationen kräver omfattande åtgärder på nationell nivå, men stora insatser kan göras lokalt och vi moderater har föreslagit fyra åtgärder för att möta lärarbristen i Nyköpings skolor:

Arbetsgivarstrategi. Att kommunen blir en attraktivare arbetsgivare är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal inom ett område där bristen på utbildad personal är stor och växande. Vi vill att det tas fram en rekryterings- och arbetsgivarstrategi för utbildningspersonal. Den ska innehålla såväl strategiska vägar för att rekrytera personal men också en strategi för att successivt höja kommunen som arbetsgivare.

 Lärarassistenter. Det är nödvändigt att ge våra lärare möjligheter att vara just lärare och inte belastas med annat arbete. Därför vill vi att kommunen, på försök, anställer assistenter till lärarlag och att lärarlagen avgör assistentens arbetsuppgifter utifrån de behov som finns. Om försöken utfaller väl kan lösningen permanentas för att ge lärarna mer tid i klassrummen.

Undervisande assistenter. Vi vill att kommunen prövar att anställa utbildade akademiker med goda kunskaper i olika skolämnen. Dessa ska sedan under handledning av lärare vara ämnesundervisande assistenter. Den handledande läraren har ansvaret för betygssättning.

Introduktionsläsplattor. För att underlätta för nyanlända barn vill vi att kommunen ger barnen en läsplatta var med förberedda appar, på elevens eget språk och med översättningshjälp. Här kan eleven inhämta nödvändig kunskap både om lärandet och om hur vårt samhälle fungerar.

Skolan måste fungera och i tider när trycket är hårt måste politiken ta ansvar och hitta nya lösningar. Vår ambition är att Nyköping ska bli en kunskapskommun – något vi bara uppnår om vi satsar på lärarna.

Anna af Sillén (M)
Jan Bonnier (M)
Petter Söderblom (M)

Vi måste jobba för en bättre lösning för Nyköping

Den senaste tiden har diskussionerna om regionfrågan tilltagit i styrka. Allt fler protester hörs mot såväl själva förslaget som mot den process som omgärdar det.

Det är lätt att förstå varför. Nyköping och grannkommunen Oxelösund, blir på den nya socialdemokratiska kartan en slutstation längst ner i den föreslagna regionen. Att jämföras med verklighetens läge där Nyköpingsregionen är ett tillväxtnav längst östkusten med ett självklart näringslivsstråk i nord-sydlig riktning.

Statens organisering måste kunna utvecklas och förändras, men det måste ske med hänsyn till naturliga samband. Arbetsmarknadens behov bör styra och en demokratisk process där såväl medborgare som näringsliv får komma till tals måste föregå ett så här stort beslut.

Jag anser inte att den så kallade  Svealandsregionen är den bästa lösningen för Nyköping. Och jag tycker att förankringsprocessen är under all kritik. Regeringen försöker nu forcera fram en lösning som de själva inte lyckats förklara fördelarna med. I Sörmlands regionförbund finns en tydlig politisk majoritet mot regionbildning 2019 – det beskedet gäller från Sörmland och utredarnas besked var från början att inget län skulle tvingas in i processen redan 2019 mot sin vilja. Indelningskommitténs besked i veckan talar för att man nu bryter det löftet. Det kan vi inte acceptera.

En sådan här genomgripande förändring måste komma underifrån och bygga på naturliga, funktionella samband. Ska vi förändra vår länsindelning måste det ske på goda grunder och med rätt målsättning. Vi kommer leva med förändringen lång tid framöver. I det sammanhanget är det märkligt att Urban Granström (S), kommunstyrelseordförande i Nyköping, menar (SN 1/7) att det viktigaste är att rädda de 300 jobb i offentlig sektor som hotas av förslaget. Det är ännu ett socialdemokratiskt uttalande som ger en bild av att man inte ser näringslivets roll i utvecklingen. Och det är att förminska regionfrågan, som handlar om så mycket mer än så.

Vidare kommenterar Urban Granström på Twitter att Moderaternas kritik av regionförslaget är ”illa för bilden av Nyköping”. I beg to differ. Jag tror snarare att illa för Nyköping är när dess politiker lägger sig platt för ett dåligt förslag. Bra för Nyköping vore om vi politiker tillsammans kunde verka för ett förslag som skulle ge vår kommun de bästa förutsättningarna för fortsatt god tillväxt. Ett första steg bör vara att vi i Nyköping samlar oss kring samma ställningstagande som länet i övrigt, nämligen ett nej till en storregion 2019. Detta för att skapa tid för ett ordentligt förankringsarbete kring ett förslag som har mejslats fram med öppna ögon för vilka funktioner och förutsättningar som bäst stärker vårt samhälle.

/Anna

Mer om regionfrågan:

Dags att säga något, S!

Det finns inget folkligt stöd för Svealandsregionen 

M säger nej till storregion 2019