Nyköping har inte råd med fler år av vänsterstyre

Idag kom beskedet att arbetslösheten stiger – igår sa den styrande majoriteten i Nyköping nej till Alliansens Nyköpingsinitiativ –  en modell för att få fler Nyköpingsbor i arbete och sänka de rusande kostnaderna för försörjningsstöd. Nyköping behöver en ny politisk ledning.

För första gången sedan 2013 stiger nu arbetslösheten, det visar nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterade idag. Nyköping är inget undantag och precis som i landet i övrigt är arbetsmarknaden tudelad. Arbetslösheten ligger på 8,1 % (straxt över rikssnittet som är 7,5 %) men i gruppen utrikesfödda är siffran 27, 8%. Det råder ingen tvekan om att det krävs omfattande reformer för att sluta det här gapet, men i väntan på de reformerna kan vi göra mycket i kommunen för att få människor i arbete. Tillsammans med övriga Allianspartier har Moderaterna i Nyköping presenterat en modell, Nyköpingsinitiativet, som syftar till att fler människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Dagens besked om stigande arbetslöshet understryker hur viktigt det är att vi lokalpolitiker jobbar aktivt och målinriktat med den här frågan – synd då att S, V och MP röstade ned förslaget på gårdagens kommunfullmäktige… Nu får vi jobba för en valvinst 2018 för att kunna implementera den här modellen och sjösätta ett arbetssätt som effektivt och samlat tar sig an utmaningen att öka andelen Nyköpingsbor som kan försörja sig själva därmed minska kommunens kostnad för bidrag. Fler människor i jobb betyder färre människor i utanförskap och därmed ett starkare Nyköping.

Här är mitt debattinlägg från gårdagens kommunfullmäktige:

Ordförande, ledamöter,

En av Nyköpings kommuns största utmaningar är ett ökande försörjningsstöd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap. Redan nu ligger kommunen 8 miljoner back mot budget för 2017 med en prognos på 12 miljoner för helåret. Det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen. Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vårt förslag syftar till att bryta utanförskap, dvs att personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem.

Nyköpingsinitiativet är en modell som bygger på att kommunen har goda kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

Målet är att människor själva ska söka arbeten och ska vi lyckas med detta måste vi ha en arbetsmarknad som fungerar för fler. Kommunen måste därför också vara beredd att se nya lösningar och agera flexibelt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nyköpingsinitiativet handlar om att få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget närmare till att driva eget än att ta en anställning – den entreprenörsandan bör Nyköping ta väl vara på och därför bör informationsinsatserna kring hur man startar företag stärkas.

Nyköpingsinitiativet förutsätter en särskild matchningsavdelning inom näringslivsenheten som är särskilt dedikerad detta uppdrag då kontakterna med kommunens företagare utgör en bärande del i arbetet. Men också det politiska arbetet kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor måste följas i näringslivsutskottet. I dags saknas såväl målsättning som uppföljning på det politiska planet när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vem i majoriteten bär ansvaret för den här frågan? Samordning och målsättning saknas och därmed uteblir också resultatet. Kostnaden för försörjningsstödet rusar i Nyköping, men i kommuner där man jobbar på sätt som liknar Nyköpingsinitiativet, som ex Växjö och Solna, har man flera år i rad nu pressat tillbaka försörjningsstödskostnader och sänkt arbetslöshetssiffror.

I Nyköpingsinitiativet förenas Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en fast beslutsamhet att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Fyra partier som skickar en tydlig signal till de Nyköpingsbor som har det tufft att vi tror på er förmåga. Fyra partier som räcker ut en hand till näringslivet och bjuder in till ett konstruktivt och nödvändigt samarbete. I ett läge där den politiska majoriteten står allt för passiv föreslår fyra Allianspartier i opposition en väl underbyggd modell för att få fler människor i arbete och färre människor i utanförskap. Vi gör det för Nyköping har inte råd med passivitet, Nyköping har inte råd med fler år av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Framför er har ni inte bara en motion, ni har också en markör som tydligt pekar på skillnaden på ett vänsterstyre och ett Alliansstyre i Nyköping. Där Alliansen bygger långsiktiga lösningar utifrån en högt ställd ambition att göra skillnad i en avgörande framtidsfråga för Nyköping.

Jag yrkar bifall till motionen.

/Anna

FullSizeRender-5

Talang får kommunen att växa

På vårens sista kommunfullmäktige klubbades den strategi som ska styra Nyköping mot en förbättrad integration. Ett viktigt beslut inte bara för att strategin förhoppningsvis kommer att underlätta arbetet med att foga samman vår idag alltför segregerade kommun. Strategin i sig är också ett tecken på den starka politiska viljan att skapa en socialt sammanhållen stad där tolerans och lika möjligheter för alla ska vara ledord. Att den politiska ambitionen här spänner över blockgränsen framgick tydligt i integrationsutskottets inlägg i Sörmlands Nyheter (11/6) där företrädare för M, Fp, S, V och Mp tydligt markerade enighet i slutsatsen att tillsammans verka för att ”människor som är födda utanför Sverige ska bli mer delaktiga i samhället, snabbt nå egen försörjning och bra språkkunskaper”.

Nu gäller det bara att göra verklighet av det här. Och i det arbetet bär alla vi Nyköpingsbor ett ansvar. Att bättre lyckas integrera nyanlända invånare är avgörande för kommunens ekonomi och utveckling. Framtidsanalytikern Peter Eklund tog i det anförande om integration som inledde kommunfullmäktige upp tre utmaningar som Sörmland står inför: den demografiska utvecklingen som innebär att en relativt stor del av vår arbetskraft i Nyköping och övriga Sörmland går i pension fram till år 2020. Integrationen – det tar åtta (8!) år för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden i vårt län (siffran gäller 50 % av männen, för kvinnor tar det ännu längre tid). Och slutligen vikten av att anpassa utbildningssystemet till efterfrågan och bättre ta till vara den talang och kompetens som nyinflyttade människor från andra kulturer har med sig.

Just det sistnämnda – att tillvarata talang – tror jag ofta glöms, underskattas i vårt samhälle. Ekonomen Kjell A Nordström för i sin bok ”Funky business – talang får kapitalet att dansa” ett resonemang som, i korthet, går ut på att den nya världen är annorlunda och du kan glömma vad du visste igår.  Att vara annorlunda är en konkurrensfördel, det går inte längre att göra business as usual. Tänk nytt. Och precis så tror jag vi måste se på integrationen och på de människor som invandrar till Sverige. De berikar oss och vårt land. Inte bara kulturellt, utan även ekonomiskt (visar också OECD:s rapport om migrationens följder). Olikheter skapar dynamik och utveckling. Olika kulturer skapar olika talanger. Och de talanger som vi inte har, men som invandringen ger oss, gör vi smartast i att ta väl vara på. För vi behöver dem. Eller, för att vara helt ärlig, vi kommer inte klara oss utan dem.

/Anna

P.S. Det här inlägget har också publicerats i Sörmlands Nyheter.

Att sluta hjälpa andra löser inga problem

Senaste numret av Dagens Samhälle (nr 4, 2013) bjöd på nedslående läsning: 1 av 3 moderata kommunstyrelseordföranden vill se ett minskat svenskt flyktingmottagande. Anledningen uppges vara integrationsproblem.

Tanken och tron att en minskad flyktingström skulle trolla bort de problem med integration vi idag har känns anmärkningsvärt naiv. Visst, problemen skulle kanske minska i omfång – men de skulle fortfarande finnas där. Tuffa tider tenderar att innebära tuffare attityder, tyvärr. Det ser vi alarmerande bevis på både i Sverige och i övriga Europa. Men att den egna situationen försvåras är ingen ursäkt för att sluta hjälpa andra, som har det oändligt mycket svårare. Att minska ned på antalet flyktingar som söker fristad hos oss, med hänvisning till att vi har problem med integrationen känns mer än lovligt bakvänt. Istället handlar det naturligtvis om att lösa de samhällsproblem som vi har och som står i vägen för ett framgångsrikt flyktingmottagande och en lyckad integration.

Därför kommer dagens besked om att Moderaterna, med migrationsminister Tobias Billström i spetsen, tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att se över migrations- och integrationspolitiken som en väldigt god nyhet. Äntligen! Alliansregeringen har genomfört många förbättringar på det här området – men helt klart inte tillräckligt.  Nu finns alla möjligheter att göra ännu mer – och dessutom tydligt markera att vi lägger stor vikt vid den här frågan. Förhoppningsvis medför också initiativet att vi kan få en debatt om integration och invandring som bygger på sunda värderingar och en positiv syn på invandring, där vi ser människor som möjligheter – inte som problem.

Anna

P.S. Du kan läsa mer om arbetsgruppen här.