Nyköping har inte råd med fler år av vänsterstyre

Idag kom beskedet att arbetslösheten stiger – igår sa den styrande majoriteten i Nyköping nej till Alliansens Nyköpingsinitiativ –  en modell för att få fler Nyköpingsbor i arbete och sänka de rusande kostnaderna för försörjningsstöd. Nyköping behöver en ny politisk ledning.

För första gången sedan 2013 stiger nu arbetslösheten, det visar nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterade idag. Nyköping är inget undantag och precis som i landet i övrigt är arbetsmarknaden tudelad. Arbetslösheten ligger på 8,1 % (straxt över rikssnittet som är 7,5 %) men i gruppen utrikesfödda är siffran 27, 8%. Det råder ingen tvekan om att det krävs omfattande reformer för att sluta det här gapet, men i väntan på de reformerna kan vi göra mycket i kommunen för att få människor i arbete. Tillsammans med övriga Allianspartier har Moderaterna i Nyköping presenterat en modell, Nyköpingsinitiativet, som syftar till att fler människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Dagens besked om stigande arbetslöshet understryker hur viktigt det är att vi lokalpolitiker jobbar aktivt och målinriktat med den här frågan – synd då att S, V och MP röstade ned förslaget på gårdagens kommunfullmäktige… Nu får vi jobba för en valvinst 2018 för att kunna implementera den här modellen och sjösätta ett arbetssätt som effektivt och samlat tar sig an utmaningen att öka andelen Nyköpingsbor som kan försörja sig själva därmed minska kommunens kostnad för bidrag. Fler människor i jobb betyder färre människor i utanförskap och därmed ett starkare Nyköping.

Här är mitt debattinlägg från gårdagens kommunfullmäktige:

Ordförande, ledamöter,

En av Nyköpings kommuns största utmaningar är ett ökande försörjningsstöd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap. Redan nu ligger kommunen 8 miljoner back mot budget för 2017 med en prognos på 12 miljoner för helåret. Det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen. Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vårt förslag syftar till att bryta utanförskap, dvs att personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem.

Nyköpingsinitiativet är en modell som bygger på att kommunen har goda kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

Målet är att människor själva ska söka arbeten och ska vi lyckas med detta måste vi ha en arbetsmarknad som fungerar för fler. Kommunen måste därför också vara beredd att se nya lösningar och agera flexibelt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nyköpingsinitiativet handlar om att få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget närmare till att driva eget än att ta en anställning – den entreprenörsandan bör Nyköping ta väl vara på och därför bör informationsinsatserna kring hur man startar företag stärkas.

Nyköpingsinitiativet förutsätter en särskild matchningsavdelning inom näringslivsenheten som är särskilt dedikerad detta uppdrag då kontakterna med kommunens företagare utgör en bärande del i arbetet. Men också det politiska arbetet kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor måste följas i näringslivsutskottet. I dags saknas såväl målsättning som uppföljning på det politiska planet när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vem i majoriteten bär ansvaret för den här frågan? Samordning och målsättning saknas och därmed uteblir också resultatet. Kostnaden för försörjningsstödet rusar i Nyköping, men i kommuner där man jobbar på sätt som liknar Nyköpingsinitiativet, som ex Växjö och Solna, har man flera år i rad nu pressat tillbaka försörjningsstödskostnader och sänkt arbetslöshetssiffror.

I Nyköpingsinitiativet förenas Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en fast beslutsamhet att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Fyra partier som skickar en tydlig signal till de Nyköpingsbor som har det tufft att vi tror på er förmåga. Fyra partier som räcker ut en hand till näringslivet och bjuder in till ett konstruktivt och nödvändigt samarbete. I ett läge där den politiska majoriteten står allt för passiv föreslår fyra Allianspartier i opposition en väl underbyggd modell för att få fler människor i arbete och färre människor i utanförskap. Vi gör det för Nyköping har inte råd med passivitet, Nyköping har inte råd med fler år av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Framför er har ni inte bara en motion, ni har också en markör som tydligt pekar på skillnaden på ett vänsterstyre och ett Alliansstyre i Nyköping. Där Alliansen bygger långsiktiga lösningar utifrån en högt ställd ambition att göra skillnad i en avgörande framtidsfråga för Nyköping.

Jag yrkar bifall till motionen.

/Anna

FullSizeRender-5

Äntligen – ett steg i rätt riktning…

Moderaternas tydliga fokus på skola och jobb börjar ge resultat – på gårdagens kommunfullmäktige konstaterade också Socialdemokraterna att kunskapsresultaten i våra skolor behöver höjas och fler människor behöver komma i arbete. Det är ett välkommet steg i rätt riktning, men fortfarande saknas konkreta besked om hur Nyköpings röd-gröna majoritet ska stärka skolan. Den budget Socialdemokraterna har lagt för skolan de kommande åren täcker kostnads- och volymökningar men innebär ingen satsning. Inte heller ger majoriteten några besked om hur Nyköping ska möta den lärarbrist som försvårar arbetet i skolor över hela landet. Moderaternas budgetalternativ för Nyköping innebär en tydlig satsning på skolan som också ger möjlighet till kvalitetshöjning och utveckling. Redan i våras lade vi även fram förslag för hur vi kan möta lärarbristen och tillvarata ny teknik i undervisningen.

För att få fler människor i arbete och sänka kostnaderna för försörjningsstödet föreslår majoriteten en lösning med tillfälliga jobb inom den kommunala verksamheten. Det är en lösning som kan få en snabb effekt, men med stor risk att människor sedan går vidare till annan bidragsform, dvs lämnar försörjningsstödet (som kommunen betalar) för en tillfällig anställning och sedan återgår till arbetslöshet och då uppbär a-kassa (som staten betalar). Moderaterna har tillsammans med Alliansen arbetat fram en modell som tar ett större samhällsekonomiskt ansvar. ”Nyköpingsinitiativet” bygger på samverkan med näringslivet och en individualiserad process för att matcha människor till riktiga, varaktiga jobb. Det är en modell som inte ger lika snabba resultat på kommunens ekonomi på kort sikt, men däremot bättre resultat på längre sikt och med en positivt utveckling över tid. Det är också en modell som är applicerbar på flera situationer – medan majoritetens förslag endast kan användas när det gäller försörjningsstödet så innebär ”Nyköpingsinititiativet” att vi riggar en arbetsmodell i kommunen som också kan användas vid andra tillfällen såsom när företag varslar.

Det är positivt att Nyköpings socialdemokratiska ledning äntligen ser vikten av ett kunskapsfokus  – men det räcker inte med ord för att stärka skolan i Nyköping. Också insikten att satsningar krävs för att få fler människor i jobb är välkommen och viktig -men där majoriteten väljer en kortsiktig mer begränsad lösning väljer Moderaterna och Alliansen en långsiktigt hållbar satsning som stärker Nyköping över tid.

/Anna

bild-sn-12-okt-2016

Ur Södermanlands Nyheter 12 okt 2016

Det behövs ett tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping

När Svenskt Näringsliv idag presenterar sin ranking över företagsklimatet återfinns Nyköping på plats 123. Det innebär ytterligare ett tapp om 11 placeringar sedan förra året och att den negativa trenden sedan noteringen 2012 på plats 92 fortsätter.

Utvecklingen går åt fel håll.

Nyköping har goda förutsättningar att vara en av Sveriges bästa företagarkommuner. Vi ligger geografiskt mycket bra med närheten till Stockholm och som en del i Mälardalsregionen som är Sveriges starkaste tillväxtmotor. Vi har Skavsta flygplats, vi har närhet till Oxelösunds hamn och med Ostlänken på väg stärker vi vår regionala tågtrafik markant. Nuläget är med andra ord bra och framtidsutsikterna ännu bättre. Ändå når inte Nyköping högre än mittenskiktet när kommunens företagare får tycka till om hur det är att vara företagare i Nyköping. Endast 42% tycker att företagsklimatet är bra.

På frågan hur kommunen kan förbättra sitt företagsklimat är det tre svarsalternativ som sticker ut: bättre dialog mellan kommun och företagare, bättre förståelse för företagande hos politiker och tjänstemän samt snabbare handläggning.

De åtgärder som bör vidtas nu är alltså ett arbete för att stärka dialogen mellan kommun och företagare, likaså för att öka förståelsen för företagande hos såväl politiker som tjänstemän samt se över rutinerna för handläggning för att kunna öka takten i handläggningsarbetet.

För mig och moderaterna spelar våra företag en viktig roll i vårt samhälle. Det är företagen som driver utveckling och skapar arbetstillfällen. Det är företagen som driver tillväxt och därmed är en av politikens viktigaste uppgifter att skapa goda förutsättningar för företagande. Jag vill se ett mycket tydligare politiskt fokus på företagande i Nyköping, och som en markör för var moderaterna lägger ribban så sätter vi i det budgetalternativ vi nu skrivit fram för 2017 ett långsiktigt mål om att Nyköping 2020 ska nå topp 30 på svenskt Näringslivs ranking. Det är ett ambitiöst mål och för att nå dit krävs politiska förslag för hur vi kan förbättra de områden som våra företagare pekat ut som särskilt angelägna att stärka. Tillsammans med våra Allianskollegor har moderaterna redan lagt fram förslag för hur vi ska förbättra kommunens service till våra företag (genom att införa den så kallade Rättviksmodellen) samt hur vi via upphandling ska verka för att stärka våra lokala företagare (genom att utreda principbeslut om livsmedel). Det är två förslag som för med sig en annan syn på företagande – dels att kommunens myndighetsutövande inte utesluter en hög servicenivå gentemot företagarna, dels att upphandling i större utsträckning kan vara ett politiskt verktyg för att stimulera det lokala näringslivet.

De här förslagen räcker naturligtvis inte och vårt arbete för att hitta fler och bättre lösningar för att stärka företagsklimatet i Nyköping fortgår. Dagens besked om Nyköpings försämrade rankingplats är ytterligare en sporre i det arbetet. Jag är övertygad om att vi kan nå helt andra nivåer – Nyköping kan mer!

/Anna

Här hittar du Nyköping på årets ranking från Svenskt Näringsliv.