Krafttag måste tas för att möta lärarbristen och stärka skolan

Sverige står inför en oroande lärarbrist och Nyköping är inget undantag. När skolan startar nästa vecka saknas flera pedagoger i kommunens skolor. Ska Nyköping i hård konkurrens med andra kommuner lyckas attrahera duktig utbildningspersonal – och behålla dem vi har – måste åtgärder vidtas för att dels höja kommunen som arbetsgivare, men också för att skapa de bästa förutsättningarna för lärarna i skolan. Vi moderater lade i våras fyra förslag för att möta lärarbristen (Se förslagen i sin helhet här). De förslagen har kommunens rödgröna majoritet ännu inte kommenterat, inte heller har de presenterat några egna åtgärder för att möta lärarbristen. Det tyder på en oroande brist på handlingsförmåga i en situation där krafttag måste tas för att stärka skolan – ett arbete i vilket lärarna utgör vår viktigaste resurs.
I dagens Sörmlands Nyheter påminner vi om våra fyra förslag för att möta lärarbristen och stärka skolan:

Satsa på lärarna så stärks skolan

Bristen på lärare är stor i hela landet och i Sörmland har antalet lediga lärarjobb fördubblats sedan förra året (SR p4). I Nyköping saknas 30 pedagoger inför skolstarten. Situationen kräver omfattande åtgärder på nationell nivå, men stora insatser kan göras lokalt och vi moderater har föreslagit fyra åtgärder för att möta lärarbristen i Nyköpings skolor:

Arbetsgivarstrategi. Att kommunen blir en attraktivare arbetsgivare är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla personal inom ett område där bristen på utbildad personal är stor och växande. Vi vill att det tas fram en rekryterings- och arbetsgivarstrategi för utbildningspersonal. Den ska innehålla såväl strategiska vägar för att rekrytera personal men också en strategi för att successivt höja kommunen som arbetsgivare.

 Lärarassistenter. Det är nödvändigt att ge våra lärare möjligheter att vara just lärare och inte belastas med annat arbete. Därför vill vi att kommunen, på försök, anställer assistenter till lärarlag och att lärarlagen avgör assistentens arbetsuppgifter utifrån de behov som finns. Om försöken utfaller väl kan lösningen permanentas för att ge lärarna mer tid i klassrummen.

Undervisande assistenter. Vi vill att kommunen prövar att anställa utbildade akademiker med goda kunskaper i olika skolämnen. Dessa ska sedan under handledning av lärare vara ämnesundervisande assistenter. Den handledande läraren har ansvaret för betygssättning.

Introduktionsläsplattor. För att underlätta för nyanlända barn vill vi att kommunen ger barnen en läsplatta var med förberedda appar, på elevens eget språk och med översättningshjälp. Här kan eleven inhämta nödvändig kunskap både om lärandet och om hur vårt samhälle fungerar.

Skolan måste fungera och i tider när trycket är hårt måste politiken ta ansvar och hitta nya lösningar. Vår ambition är att Nyköping ska bli en kunskapskommun – något vi bara uppnår om vi satsar på lärarna.

Anna af Sillén (M)
Jan Bonnier (M)
Petter Söderblom (M)