Nyköping har inte råd med fler år av vänsterstyre

Idag kom beskedet att arbetslösheten stiger – igår sa den styrande majoriteten i Nyköping nej till Alliansens Nyköpingsinitiativ –  en modell för att få fler Nyköpingsbor i arbete och sänka de rusande kostnaderna för försörjningsstöd. Nyköping behöver en ny politisk ledning.

För första gången sedan 2013 stiger nu arbetslösheten, det visar nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterade idag. Nyköping är inget undantag och precis som i landet i övrigt är arbetsmarknaden tudelad. Arbetslösheten ligger på 8,1 % (straxt över rikssnittet som är 7,5 %) men i gruppen utrikesfödda är siffran 27, 8%. Det råder ingen tvekan om att det krävs omfattande reformer för att sluta det här gapet, men i väntan på de reformerna kan vi göra mycket i kommunen för att få människor i arbete. Tillsammans med övriga Allianspartier har Moderaterna i Nyköping presenterat en modell, Nyköpingsinitiativet, som syftar till att fler människor ska gå från bidrag till egen försörjning. Dagens besked om stigande arbetslöshet understryker hur viktigt det är att vi lokalpolitiker jobbar aktivt och målinriktat med den här frågan – synd då att S, V och MP röstade ned förslaget på gårdagens kommunfullmäktige… Nu får vi jobba för en valvinst 2018 för att kunna implementera den här modellen och sjösätta ett arbetssätt som effektivt och samlat tar sig an utmaningen att öka andelen Nyköpingsbor som kan försörja sig själva därmed minska kommunens kostnad för bidrag. Fler människor i jobb betyder färre människor i utanförskap och därmed ett starkare Nyköping.

Här är mitt debattinlägg från gårdagens kommunfullmäktige:

Ordförande, ledamöter,

En av Nyköpings kommuns största utmaningar är ett ökande försörjningsstöd som riskerar att låsa fast människor i utanförskap. Redan nu ligger kommunen 8 miljoner back mot budget för 2017 med en prognos på 12 miljoner för helåret. Det är absolut nödvändigt att bryta den utvecklingen. Vägen till sänkt arbetslöshet i Nyköping går via ett gott samarbete med näringslivet. Fler jobb behöver skapas och en mer individanpassad förmedling behövs för att på ett effektivare sätt matcha arbetssökande och arbetsgivare i Nyköpings kommun. Vårt förslag syftar till att bryta utanförskap, dvs att personer som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare till egen försörjning. Med egen försörjning menas förvärvsarbete eller i vissa fall även heltidsstudier – inte andra bidragssystem.

Nyköpingsinitiativet är en modell som bygger på att kommunen har goda kontakter med näringslivet och en god kännedom om varje persons kompetens och arbetslivserfarenhet. Syftet med modellen är att kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen, minska hinder för de individer som försöker ta sig in på arbetsmarknaden och stärka dessa individers kompetens och därmed hejda den kraftiga ökning av försörjningsstöd vi nu ser i vår kommun.

Målet är att människor själva ska söka arbeten och ska vi lyckas med detta måste vi ha en arbetsmarknad som fungerar för fler. Kommunen måste därför också vara beredd att se nya lösningar och agera flexibelt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Nyköpingsinitiativet handlar om att få fler Nyköpingsbor i arbete, oavsett om de är nyanlända till vår kommun eller har levt här länge. Olika individer kräver olika insatser och för många är steget närmare till att driva eget än att ta en anställning – den entreprenörsandan bör Nyköping ta väl vara på och därför bör informationsinsatserna kring hur man startar företag stärkas.

Nyköpingsinitiativet förutsätter en särskild matchningsavdelning inom näringslivsenheten som är särskilt dedikerad detta uppdrag då kontakterna med kommunens företagare utgör en bärande del i arbetet. Men också det politiska arbetet kring arbetsmarknads- och integrationsfrågor måste följas i näringslivsutskottet. I dags saknas såväl målsättning som uppföljning på det politiska planet när det gäller arbetsmarknadspolitiken.

Vem i majoriteten bär ansvaret för den här frågan? Samordning och målsättning saknas och därmed uteblir också resultatet. Kostnaden för försörjningsstödet rusar i Nyköping, men i kommuner där man jobbar på sätt som liknar Nyköpingsinitiativet, som ex Växjö och Solna, har man flera år i rad nu pressat tillbaka försörjningsstödskostnader och sänkt arbetslöshetssiffror.

I Nyköpingsinitiativet förenas Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i en fast beslutsamhet att skapa förutsättningar för människor att försörja sig själva. Fyra partier som skickar en tydlig signal till de Nyköpingsbor som har det tufft att vi tror på er förmåga. Fyra partier som räcker ut en hand till näringslivet och bjuder in till ett konstruktivt och nödvändigt samarbete. I ett läge där den politiska majoriteten står allt för passiv föreslår fyra Allianspartier i opposition en väl underbyggd modell för att få fler människor i arbete och färre människor i utanförskap. Vi gör det för Nyköping har inte råd med passivitet, Nyköping har inte råd med fler år av socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik.

Framför er har ni inte bara en motion, ni har också en markör som tydligt pekar på skillnaden på ett vänsterstyre och ett Alliansstyre i Nyköping. Där Alliansen bygger långsiktiga lösningar utifrån en högt ställd ambition att göra skillnad i en avgörande framtidsfråga för Nyköping.

Jag yrkar bifall till motionen.

/Anna

FullSizeRender-5

Vad är väl en plats i budgetberedningen…

En annan lösning, någon form av grupp som ska få information… Det är socialdemokraten Veronica Anderssons synnerligen vaga svar på frågan hur oppositionen ska få underlag när hon nu som ordförande för Vård- & Omsorgsnämnden i Nyköping skickar ut oppositionen ur nämndens budgetberedning. Det är ett anmärkningsvärt beslut, på så många plan.

Oppositionen bidrar inte, tycker samma som majoriteten och har inga egna förslag, har Andersson anfört som anledning. Ok, det låter väl som lite av ett drömscenario för en majoritetsledare? Att få leda möten där alla håller med och drar åt samma håll?

Om det nu hade varit sant, såklart. Men även om det finns samsyn kring mycket så drar inte opposition och majoritet åt samma håll. Moderaterna arbetar för bättre förutsättningar för hemtjänsten och därmed för våra äldres möjlighet att välja vilken hjälp de vill ha i sin vardag. Socialdemokraterna driver på i motsatt riktning och försämrar förutsättningarna för hemtjänstföretag och begränsar därmed utbudet. Det är en budgetfråga i allra högsta grad. Moderaterna vill höja timersättningen för hemtjänsten, vilket skulle skapa rimliga förutsättningar för såväl våra hemtjänstföretag som för den kommunala hemtjänsten. I dagsläget jobbar den kommunala i tung motvind och från våra företagare inom hemtjänsten kommer larmsignaler om att förutsättningarna är för tuffa. Under hösten gick ett av företagen i konkurs och anförde då särskilt kommunens hantering som en anledning. I moderaternas skuggbudget för 2017 och kommande planperiod satsar vi 12 miljoner kronor på hemtjänsten i Nyköping, utöver ordinarie budgetuppräkning. Då höjningen av timersättningen inte motsvarat kostnadsökningarna under ett flertal år, dras såväl kommunens egen verksamhet som de privata utförarna med svårigheter att få sina kostnader täckta. Den här satsningen skulle stärka såväl den privata som den kommunala hemtjänsten och säkra ett varaktigt utbud och därmed valfrihet för våra äldre.

Så nog finns det tydliga förslag från den moderata oppositionen i Vård- & Omsorgsnämnden. Och jag förstår att det är en obekväm konflikt för Veronica Andersson, men en seriös politiker möter sånt med argument för sin sak – inte genom att stänga dörren för samtal.

De senaste dagarna har både lokaltidningen Sörmlands Nyheter och Radio p4 Sörmland uppmärksammat Anderssons beslut. Det är bra, för det större perspektivet på frågan är naturligtvis det demokratiska. Och för majoritetens demokratiarbete är det en riktig dikeskörning. Ett mått på demokratin är graden av öppenhet. Öppenhet skapas genom att ge allmänhet och politisk opposition insyn.  Det här beslutet minskar transparens och insyn – och det är tyvärr ett mönster som framträder allt tydligare. Vår röd-gröna majoritet pratar ofta om vikten av demokrati men givet hur de agerar i vardagen känns det allt mer som just prat. Samtalsforum på torget och demokratiberedningar i all ära – men det är signaler som klingar falskt när samma ambitioner inte präglar majoritetens egna politiska arbete.

Politik handlar i stor utsträckning om konflikt. Allt för stor utsträckning ibland. Samtidigt som det är en oppositions uppgift att opponera är det en majoritets uppgift att samla stöd för sina förslag. Båda sidor har tveklöst också ett ansvar för att goda samtal kan föras och (särskilt) på kommunal nivå krävs en förmåga att samlas kring lösningar. Samtidigt som det måste finnas en förståelse och ett utrymme för konflikt och debatt måste det finnas plattformar för samtal och resonemang. En budgetberedning är en sådan plattform. Där informeras såväl majoritet som opposition om det rådande läget inom aktuell verksamhet och där skapas förståelse för hur utmaningar och möjligheter ser ut. Utifrån detta underlag bygger sedan respektive partier sina budgetförslag och det säger sig självt att såväl förslag som den debatt som kommer omgärda dem har allt att vinna på att politikerna är väl insatta. Det  främjar bra diskussioner och politiskt samarbete (och på detta finns också positiva exempel i Nyköping).

Att utesluta oppositionen ur beredningsarbetet får motsatt effekt. En plattform för samtal och avstämningar blir istället bara en del av den politiska konflikten. Där det hade kunnat skapas samförstånd skapas istället missnöje och motsättningar. Och misstänksamhet. För när det inte ges några rimliga förklaringar till varför majoriteten inte vill ge oppositionen insyn i budgetberedningen väcks naturligtvis frågan varför? Varför vill inte Nyköpings socialdemokratiskt ledda majoritet ha en öppen process kring budgetunderlaget i vård &  omsorgsnämnden? Och särskilt inte i tider då man tydligt verkar för att minska företagandet och valfriheten inom hemtjänsten? Är det ett fritt utrymme för att rulla tillbaka valfrihetsreformer som eftersträvas?

En plats i budgetberedningen för oppositionen är med andra ord viktig, också för majoriteten. För öppenhet är en bärande del av demokratin. Och öppenhet skapar trovärdighet – just nu synes Nyköpings politiska ledning beredd att kompromissa med båda delar.

Jag tror på samtal och samarbete – på att minimera konflikt för att maximera effektiva och väl beredda beslut som gynnar Nyköpingsborna. Mitt mål är att moderaterna och Alliansen styr Nyköpings kommun efter 2018 – och då kommer jag ta ansvar för att vi får en arbetsmodell som präglas av dialog och öppenhet.

/Anna

fullsizerender-5Här kan du läsa artiklarna i Sörmlands Nyheter:

En liten dikeskörning för demokratiarbetet i kommunen

Oppositionen slängs ut: de har inte tillfört någonting

 

Så här vill vi Moderater utveckla skolan i Nyköping

I lördagens SN skrev jag och mina moderata kollegor om hur vi vill utveckla skolan i Nyköping:

För att ha en bra skola måste man ha bra, välutbildade lärare. Satsningen på förstelärare i kommunen är ett första steg. Det måste följas upp med att införa lektorat, för att säkerställa en hög ämneskompetens.

Vi vill säkerställa att alla elever får sin garanterade undervisningstid. Idag finns inget krav på grundskolor att redovisa att eleverna fått den tid de har rätt till i alla ämnen. På gymnasienivå finns denna skyldighet, därför har vi för avsikt att införa det också på grundskolenivå, vilket blir en klar kvalitetshöjning.

De som lär sig främmande språk tidigt, lär sig i allmänhet snabbare, blir bättre på sitt modersmål och även på andra områden. Därför tänker vi införa undervisning i moderna språk, helst redan från åk 4, men senast i åk 6.

Alla barn ska ha samma förutsättningar när de börjar skolan – därför driver vi frågan om alla barns rätt till 30 timmars förskola. Vi vill också att såväl grundskole- som gymnasielever ska ha tillgång till en frivillig sommarskola för att klara godkända betyg.

Vi vill stoppa missgynnandet av friskolorna som (S) idag bedriver genom att låta de kommunala skolornas förluster täckas med skattepengar medan friskolorna får klara sig på tilldelade medel. Det är en oacceptabel särbehandling.

Vi vill utveckla, öka antalet och höja kvaliteten på högstadieprofilerna, men hur klasserna organiseras är inte en fråga vi politiker kan påverka. Det är, enligt skollag, en rektorsfråga. Vi tror på idén att öka integration och dynamik med blandade klasser men vill understryka vikten av att varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sin individuella förmåga. Vi ser allvarligt på att skolledningen ännu inte lyckas informera elever, föräldrar och personal på ett sätt som skapar förståelse och lugn.

Vi satsar i vår budget fem miljoner kronor mer på skolan än majoriteten.

Anne-Marie Wigertz, oppositionsråd

Anniola Nilsson, 2:e v. ordf 
Barn- & Ungdomsnämnden

Anna af Sillén, ledamot Barn- & Ungdomsnämnden

Petter Söderblom, ledamot Barn- & Ungdomsnämnden

Du kan även läsa texten på Nyköpingsmoderaternas hemsida: http://www.moderat.se/debatt/detta-vill-moderaterna-med-skolan-i-nykoping

Läs också gärna Dagens Samhälles artikel om hur skolresultaten är sämst i S-styrda kommuner: http://bit.ly/1dIcRKf

/Anna

Talang får kommunen att växa

På vårens sista kommunfullmäktige klubbades den strategi som ska styra Nyköping mot en förbättrad integration. Ett viktigt beslut inte bara för att strategin förhoppningsvis kommer att underlätta arbetet med att foga samman vår idag alltför segregerade kommun. Strategin i sig är också ett tecken på den starka politiska viljan att skapa en socialt sammanhållen stad där tolerans och lika möjligheter för alla ska vara ledord. Att den politiska ambitionen här spänner över blockgränsen framgick tydligt i integrationsutskottets inlägg i Sörmlands Nyheter (11/6) där företrädare för M, Fp, S, V och Mp tydligt markerade enighet i slutsatsen att tillsammans verka för att ”människor som är födda utanför Sverige ska bli mer delaktiga i samhället, snabbt nå egen försörjning och bra språkkunskaper”.

Nu gäller det bara att göra verklighet av det här. Och i det arbetet bär alla vi Nyköpingsbor ett ansvar. Att bättre lyckas integrera nyanlända invånare är avgörande för kommunens ekonomi och utveckling. Framtidsanalytikern Peter Eklund tog i det anförande om integration som inledde kommunfullmäktige upp tre utmaningar som Sörmland står inför: den demografiska utvecklingen som innebär att en relativt stor del av vår arbetskraft i Nyköping och övriga Sörmland går i pension fram till år 2020. Integrationen – det tar åtta (8!) år för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden i vårt län (siffran gäller 50 % av männen, för kvinnor tar det ännu längre tid). Och slutligen vikten av att anpassa utbildningssystemet till efterfrågan och bättre ta till vara den talang och kompetens som nyinflyttade människor från andra kulturer har med sig.

Just det sistnämnda – att tillvarata talang – tror jag ofta glöms, underskattas i vårt samhälle. Ekonomen Kjell A Nordström för i sin bok ”Funky business – talang får kapitalet att dansa” ett resonemang som, i korthet, går ut på att den nya världen är annorlunda och du kan glömma vad du visste igår.  Att vara annorlunda är en konkurrensfördel, det går inte längre att göra business as usual. Tänk nytt. Och precis så tror jag vi måste se på integrationen och på de människor som invandrar till Sverige. De berikar oss och vårt land. Inte bara kulturellt, utan även ekonomiskt (visar också OECD:s rapport om migrationens följder). Olikheter skapar dynamik och utveckling. Olika kulturer skapar olika talanger. Och de talanger som vi inte har, men som invandringen ger oss, gör vi smartast i att ta väl vara på. För vi behöver dem. Eller, för att vara helt ärlig, vi kommer inte klara oss utan dem.

/Anna

P.S. Det här inlägget har också publicerats i Sörmlands Nyheter.

Röd-grönt nej till Moderat förslag om ökad trygghet

På gårdagens kommunfullmäktige i Nyköping klubbade den röd-gröna majoriteten igenom ett nej till vår moderata motion om nattstopp på bussar, framskriven av Johan Schenström. Därmed stoppas ett förslag som skulle ha ökat tryggheten för de (i synnerhet kvinnor) som reser kollektivt på kvällstid i Nyköping.

Johan Schenströms motion föreslår att Nyköpings kommun ska införa nattstopp på bussarna i kollektivtrafiken. Nattstopp innebär att en ensam resenär kan be chauffören stanna där på rutten som det känns tryggast att kliva av, och att då endast den främre dörren öppnas. Syftet med nattstopp är naturligtvis att öka tryggheten för ensamma resenärer på kvällstid och insatsen skulle bidra till en ökad jämställdhet då det oftast är kvinnor som upplever otrygghet i situationer som nyttjande av kollektivtrafik på kvälls- och nattetid. I regeringens jämställdhetsplan är det tydligt uttalat att våldet mot kvinnor måste upphöra. Och det gäller inte bara det faktiska våldet, utan även det hot om, eller den oro för, att bli utsatt för våld som begränsar kvinnor och kvinnors rörelsefrihet.

Att införa nattstopp på bussen kan tyckas vara en liten insats, och den röd-gröna majoriteten i Nyköping signalerar just det när de i sitt svar menar att det inte är befogat att ”chauffören tvingas fatta trafiksäkerhetsbeslut under pågående resa”.

Jag delar inte alls majoritetens syn här. Jag tycker tvärtom att det hade varit befogat. Och rimligen tar våra busschaufförer dagligen och hela tiden beslut om hur de ska agera trafiksäkert. Det är väl ett ständigt inslag i jobbet som busschaufför? Med eller utan nattstopp. Kanske är det så att inte allt för många skulle nyttja nattstoppet. Men även om så är fallet, vore det ändå inte värt det? Värt att veta att vi ökat tryggheten för våra kommuninvånare? Tänk att som kvinna inte behöva oroa sig för en sen bussfärd hem. Tänk att som förälder kunna säga åt sin tonårsdotter att be att få bli avsläppt så nära hemmet det går. Det är värt en del.

Den röd-gröna majoriteten kunde ha valt att bifalla motionen och därmed tydligt visa att man är medveten om de säkerhetsproblem som finns för kvinnor idag. Det var ett gyllene tillfälle att tydligt signalera att man inte accepterar att yngre tjejer väljer bort kollektivtrafiken på grund av oro och rädsla för att bli utsatta för brott. Men det gjorde man alltså inte. Istället valde man att avslå motionen och hänvisa till Länstrafikens pågående projekt om ”tillgänglighetsanpassade hållplatser”. Som om det ena skulle utesluta det andra? Kombinationen nattstopp och tillgänglighetsanpassade hållplatser låter i mina öron som en mycket bra satsning för en kommun som vill satsa på trygghet. Så varför nej till nattstopp? En oro för att säkerheten blir för stor?

/Anna

Dagens förskoleregler bygger på en förlegad syn och måste ändras

För en knapp månad sedan lade vi Nyköpingsmoderater tillsammans med våra Allianskollegor en motion i kommunfullmäktige om att vi vill att alla barn ska ha samma rätt till förskola. Vårt förslag bygger på resonemanget att förskolan inte ska vara villkorad utan att den ska vara lika tillgänglig för alla barn. Att det är just barnens behov som ska styra – inte föräldrarnas situation. I dagsläget har barn i Nyköping som har föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga endast rätt till 15 timmar i förskolan. Detsamma gäller barn till nyinflyttade föräldrar som studerar SFI (Svenska för invandrare), och därför är vårt förslag också ett sätt att främja integrationen. För barn som precis flyttat till Sverige blir förskolan ett oerhört värdefullt forum för att lära sig språket, den svenska kulturen och få nya kompisar. Och jag noterar med glädje att vi har fått många positiva reaktioner från just nyinflyttade Nyköpingsbor av utländsk härkomst. På det hela taget är reaktionerna från föräldrar väldigt positiv. Vårt förslag ökar också föräldrarnas valfrihet och möjlighet att påverka sina barns förskolegång. Och, även om jag vill vara mycket tydlig med att vi har lagt det här förslaget med barnens behov som absolut utgångspunkt, går det inte (och finns ingen anledning att) att bortse från att det även har en positiv effekt ur ett jämställdhetsperspektiv: en ökning från 15 till 30 timmars förskola utgör en väsentlig skillnad när det gäller exempelvis en ensamstående, arbetslös mammas möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden – och därmed skapa en bättre familjesituation för både sig och sitt barn.

Bland förskolepersonalen har det däremot varit en blandad reaktion och det är väldigt tydligt att det bland personalen på kommunens förskolor finns ett stort missnöje när det gäller arbetssituation och belastning. Såväl i insändare i Sörmlands Nyheter som i samtal med oss har förskolepedagoger gett uttryck för en stor oro kring förmågan att erbjuda en kvalitativ miljö för fler barn när man redan i dag känner att barngrupperna emellanåt är för stora. Vårt förslag lämnades dessutom in strax före det strejkvarsel som lades på delar av Kommunals anställda inom förskolan för en vecka sedan. En olycklig tajming och det är inte svårt att förstå att det mot den bakgrunden var svårt för personalen att se vårt förslag om en utökad förskola som något positivt. Men det känns också som att det har uppstått några missuppfattningar som känns angelägna att reda ut:

  • Förslaget innebär att alla barn får samma möjlighet att gå i förskola – inte att det blir krav på att alla barn ska gå samma antal timmar i förskola.
  • Valfrihet: med det menar vi att det här förslaget stärker föräldrarnas rätt att avgöra hur mycket deras barn kan och ska gå i förskola. Inte att föräldrarna ska få frihet från sina barn. Vi är övertygade om att de allra flesta föräldrar gör sitt absolut bästa för att ta bra beslut för sin familj och sina barn.
  • För oss i Alliansen är det självklart att reformen inte kan genomföras utan att erforderliga resurser tillförs verksamheten. För stora barngrupper ska inte bli en effekt av den här reformen.

Jag och mina Allianskollegor tar självklart förskolepedagogernas larm på stort allvar. Vi hör den oro och ilska som flera pedagoger ger uttryck för och konstaterar att den förtroendebrist som råder mellan verksamhet och ledning är djupt oroande. Det måste vi undersöka vidare och komma till rätta med. Kanske beror oron till viss del på att den röd-gröna majoriteten (som ställer sig positiv till en utökning av antalet förskoletimmar) till skillnad från oss i Alliansen har sagt att inga ytterligare resurser ska tillföras verksamheten? Det är viktigt att notera den skillnaden: vi i Alliansen vill genomföra reformen på ett sätt som möjliggör lagom stora barngrupper och en bra personaltäthet.

Vårt förslag om 30 timmars förskola för alla barn är ett uttryck för hur viktig vi tycker att förskolan är. Vi vet att barn som har gått i förskola får en lättare start i skolan, särskilt då barn av utländsk härkomst. Det anser jag vara ett mycket tungt argument för att tillgängligheten till förskolan inte ska villkoras. Ett system ska inte byggas så att föräldrarnas situation begränsar barnets möjligheter. Men dagens system är uppbyggt så. Dagens regler för rätten till förskola bygger på en förlegad syn att förskolan är barnpassning medan föräldrarna jobbar. Idag är förskolan en skolform där grunden läggs för barns kunskapsutveckling, och då håller inte resonemanget att föräldrarnas sysselsättningsgrad ska styra barnens möjlighet till deltagande. Vi har lagt det här förslaget för att ändra på det och istället låta barnets behov styra. Förslaget stärker också föräldrars möjlighet att själva, och i samråd med pedagoger, bestämma i vilken utsträckning deras barn ska vara i förskola. Det ger en större möjlighet att individanpassa och se barn som enskilda personer med olika behov, men med samma rättigheter.

/Anna

Barnomsorgen är till för alla – oavsett arbetstider

Som jag har nämnt tidigare så har vi det här året jobbat lite extra med barnfrågor inom Nyköpingsmoderaterna. Det har bland annat genererat motioner i kommunfullmäktige om att vi vill: utvärdera de program mot mobbning som kommunens skolor använder, införa hälsoinriktad skolidrott, utreda kommunens rutiner vid särskoleplaceringar, införa rättvisa regler för busskort och göra kommunens lekplatser tillgängliga för barn med funktionshinder. På senaste kommunfullmäktige lade vi ännu en motion som syftar till att förbättra barnens – och barnfamiljernas – situation, nämligen en motion om att utreda behovet av barnomsorg på så kallade obekväma arbetstider och att säkra att kommunen erbjuder samma service till alla – oavsett yrke och arbetstider. Motionen arbetade vi fram tillsammans med våra allianskollegor i Barn och Ungdomsnämnden och vi skrev även en insändare till Sörmlands Nyheter som publicerades idag:

Till kommunfullmäktige den 11 september lade Allianspartierna i Barn och Ungdomsnämnden en motion om utökad barnomsorg i Nyköping. Idag är kommunens utbud av barnomsorg väldigt mycket större för föräldrar som arbetar dagtid, vardagar.  De som arbetar kvällstid, nattetid och helger har det betydligt svårare att få vardagen att gå ihop. Det vill vi inom Alliansen ändra på.

Att få barnomsorg ska vara lika lätt oavsett yrkesval och arbetstider. Kommunens barnomsorg måste ha en sådan bredd att alla typer av arbeten blir möjligt. Möjligheten att arbeta får inte begränsas av en barnomsorg som i dagsläget är mer eller mindre skräddarsydd för de som arbetar vardagar 8-17. Även de som arbetar under dygnets övriga tid – skiftarbete inom industrin, nattpass inom vården, kvällspass i kassan i mataffären med mera – ska kunna åtnjuta samma service.

Därför vill vi inom Alliansen att Nyköpings kommun utreder behovet av barnomsorg natte- och kvällstid inom kommunen. Och att sedan åtgärder vidtas för att tillfredsställa det behov som finns.

I och med regeringens beslut att avsätta 108 miljoner kronor för att stötta kommunernas satsning på barnomsorg på obekväma arbetstider finns nu också möjlighet att söka statligt bidrag för att bygga ut den verksamheten.

Anniola Nilsson (M), Anna af Sillén (M), Kent Gustavsson (C), Peter Gustafsson (Fp) och Curt Erikssson (Kd)

/ Anna